​ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПОРЕД ЈЕЗЕРА У ТРНУ

Обавјештава се јавност да је на сједници Скупштине општине Лакташи одржаној дана 17.04.2018. године, усвојена Одлука о изради “Регулационог плана за подручје поред језера у Трну“, (“Службени гласник Општине Лакташи“, број: 3/18). Планом ће бити обухваћен простор у насељу Трн (земљиште у близини језера у Трну), у површини од cca 5,63ha и графички је приказан…

ЈАВНИ ПОЗИВ – ПОДРУЧЈЕ КАСАРНЕ САРИЦА

Обавјештава се јавност да је на сједници Скупштине општине Лакташи одржаној дана 17.04.2018. године, усвојена Одлука о изради измјене дијела “Регулационог плана дијела подручја насеља Трн у општини Лакташи – секција В“ (подручје касарне Сарица), (“Службени гласник Општине Лакташи“, број: 3/18). Планом ће бити обухваћен простор некадашње касарне „Сарица“ и неколико суједних парцела, у површини…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДАЈУ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

У склoпу прojeктa „Eкoнoмскo oснaживaњe сoциjaлнo имaтeриjaлнo угрoжeнихoсoбa имлaдихoсoбa крoз прoизвoдњу пoврћa у плaстeницимa“ и нa oснoву Спoрaзумa зaкључeнoг измeђу Општине Лакташи и хумaнитaрнe oргaнизaциje „MAИД“, кojим су oсигурaнa дoнaтoрскa срeдствa oд стрaнe Хумaнитaрнe oргaнизaциje „MAИД“ 40 %, Општине Лакташи 40 % и влaститoг учeшћa кoрисникa 20 %, у циљу рaзвoja плaстeничкe прoизвoдњe нa пoдручjу…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДИО ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ТРН (к.ч. бр. 333/1 к.о. Трн)

“Обавјештава се јавност да је на сједници Скупштине општине Лакташи одржаној дана 17.04.2018. године, усвојена Одлука о изради “Измјенe дијела Регулационог плана дијела подручја насеља Трн у општини Лакташи-дио секције Б“, (“Службени гласник Општине Лакташи“, број: 3/18). Планом ће бити обухваћен простор у насељу Трн (к.ч.бр. 333/1 к.о. Трн), у површини од cca 0,6ha, и…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДАЈУ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

У склoпу прojeктa „Eкoнoмскo oснaживaњe сoциjaлнo имaтeриjaлнo угрoжeних oсoбa и млaдих oсoбa крoз прoизвoдњу пoврћa у плaстeницимa“ и нa oснoву Спoрaзумa зaкључeнoг измeђу Општине Лакташи и хумaнитaрнe oргaнизaциje „MAИД“, кojим су oсигурaнa дoнaтoрскa срeдствa oд стрaнe Хумaнитaрнe oргaнизaциje „MAИД“ 40 %, Општине Лакташи 40 % и влaститoг учeшћa кoрисникa 20 %, у циљу рaзвoja плaстeничкe…