Привредна комора Републике Српске расписује II Поновљени Јавни позив за увођење и сертификацију система квалитета у привредним друштвима, у оквиру пројекта „Јачање извозних капацитета МСП металског сектора“.

Пројекат суфинансира Европска унија у оквиру заједничког програма Европске уније и Владе Њемачке за локалну самоуправу и економски разој у БиХ – ЕU ProLocal. Укупна вриједност овог пројекта износи 219.181,44 КМ, од чега је 79,93% финансирано од стране Европске уније, а циљ је унаприједити капацитете МСП у металском сектору за наступ на ино тржишту, те…

Прeзeнтaциjа 3. jaвнoг пoзивa зa дoдjeлу бeспoврaтних срeдстaвa зa инoвaтивнe пoслoвнe субjeктe у Бoсни и Хeрцeгoвини

Рeпубличкa aгeнциja зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa у сарадњи са локалним партнерима пoзивa вaс нa прeзeнтaциjу 3. jaвнoг пoзивa зa дoдjeлу бeспoврaтних срeдстaвa пoслoвним субjeктимa кojи имajу инoвaтивнe пoслoвнe идeje, прoизвoдe или услугe кoje мoгу дoвeсти дo смaњeњa нeзaпoслeнoсти, пoвeћaњa кoнкурeнтнoсти и oдрживoг друштвeнo-eкoнoмскoг рaзвoja у БиХ. Maксимaлaн изнoс грaнт срeдстaвa дoступaн зa start-up…

Представа „Плава птица“

JУ „Центар за културу и образовање“ Лакташи вас позива у уторак, 27. новембра 2018. године са почетком у 19.00 часова на представу „Плава птица“ реализовану у копродукцији Академије умјетности УНИБЛ-а и Студентског позоришта „Владо Зељковић“. Ова представа је чудесна бајка која прати брата и сестру на путовању кроз свијет снова у потрази за Плавом Птицом.…