Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ Laktaši, promoviše zdravlje i pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione uslove za sve kategorije stanovnika iz oblasti: porodične medicine, pedijatrije, ginekologije i akušerstva, hitne medicinske pomoći, radiološke, laboratorijske i druge dijagnostike, fizikalne medicine i rehabilitacije, stomatologije, kao i konsultativno–specijalističke djelatnosti, higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite i očuvanje mentalnog zdravlja.

U dvije centralne zgrade Doma zdravlja smješteno je deset timova porodične medicine, laboratorijska dijagnostika, hitna medicinska pomoć, RTT dijagnostika, stomatologija, pedijatrija, ginekologija, CMZ centar, CBR centar, interna medicina, tehničke službe i uprava. U četiri terenske ambulante smješteni su timovi porodične medicine: u Slatini jedan tim porodične medicine, u Aleksandrovcu jedan tim porodične medicine, u Kriškovcima jedan tim porodične medicine i u Trnu tri tima porodične medicine i CBR centar.

Konstantnim ulaganjem u obrazovanje i usavršavanje kadrova, te uvođenjem savremenih dostignuća medicinske nauke i standarda zdravstvenih usluga, Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ Laktaši, nastoji da podigne i unaprijedi zdravstvenu zaštitu na zadovoljstvo korisnika i društvene zajednice.

_____________________________

Adresa: Nemanjina br. 6
Tel: 051/536-121
Faks: 051/536-155
E-pošta: dzlaktasi@gmail.com

Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Predškolska ustanova je osnovana 13. maja 1982. godine, a od 2008. godine posluje pod imenom Javna ustanova „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, Laktaši.

Osnovna djelatnost ustanove je vaspitanje, obrazovanje, njega i zaštita djece, uzrasta od deset mjeseci do polaska u osnovnu školu. Kapacitet ustanove je 278 djece koja su raspoređena u 13 vaspitnih grupa: četiri jasličke i devet vrtićkih grupa. Vaspitno obrazovni programi provode se u dječijem vrtiću “Princeza Katarina Karađorđević“, u Laktašima i dječijem vrtiću “Zvjezdica“ u Glamočanima.

Cjeloviti razvojni program, bogati se specijalizovanim razvojnim programima: sportsko- rekreativni, muzički i dramski, folklor i engleski jezik.

________________________________________________

Adresa: Mladena Stojanovića br. 3, Laktaši
Tel/faks Dječiji vrtić „Princeza Katarina Karađorđević“ Laktaši: 051/532-209
Tel/faks Dječiji vrtić „Zvjezdica“ Glamočani: 051/507-120
E-pošta: princezazvjezdica@gmail.com

Centar za kulturu i obrazovanje

Javna ustanova “Centar za kulturu i obrazovanje“ Laktaši, osnovana je 1955. godine, a u okviru svoje djelatnosti promoviše razne kulturne programe, kroz organizovanje izložbi, likovne kolonije, koncerata klasične i etno muzike, pozorišnih predstava i festivala amaterskih pozorišta.

Pored kulturnih sadržaja, JU “Centar za kulturu i obrazovanje“ Laktaši se bavi i neformalnim obrazovanjem, u sklopu kojeg organizuje kurseve engleskog, njemačkog, italijanskog, francuskog i ruskog jezika kao i kurseve za rad na računaru, a sve u cilju razvoja kulture i obrazovanja, te povećanjem kvaliteta života u opštini Laktaši. Za rad i realizaciju programa, JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ raspolaže prostorom od 1.420 m2 u kome se nalaze: umjetnička galerija, kino sala sa 500 mjesta, kabinet za kurseve informatike, tri učionice i kancelarijski prostor.

Pored mnogih izložbi, koncerata etno i klasične muzike, u želji da se razvije i pozorišnu kulturu u našoj opštini, pokrenuta je i dramska amaterska grupa „DASKE“, koja je realizovala preko 20 predstava za djecu i odrasle.
Likovna kolonija „Lasta”, koja je osnovana 2009. godine, ima za cilj podsticanje likovnog stvaralaštva na prostoru laktaške opštine, okupljanjem domaćih i gostujućih umjetnika u Laktašima, što znatno doprinosi razvoju regionalne i međunarodne kulturne saradnje. Do danas, fundus galerije broji oko 150 radova eminentnih umjetnika.

U želji da se zadovolje potrebe građana, redovno se uvode nove programske šeme i nude se zanimljiva kulturna dešavanja.

______________________________________________

Adresa: Karađorđeva br. 58, 78250 Laktaši
Tel-faks: 051/532-260, 051/532-217
E-pošta: udklaktasi@teol.net, kulturnicentar.info@gmail.com

Narodna biblioteka „Veselin Masleša“

Javna ustanova Narodna biblioteka „Veselin Masleša“ Laktaši smještena je u zgradi JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Laktaši na površini od 196 m2 i sa fondom od preko 30.000 bibliotečkih jedinica, razvrstanih u četiri stručna odjela.

Odjeljenje za djecu sa fondom preko 10.000 knjiga, pored klasične funkcije organizuje i aktivnosti „Kreativna radionica“ i „Mali bibliotekari“, u kojima se kroz rad podstiče i razvija kreativnost, originalnost, maštovitost, likovna izražajnost i posebno ljubav prema knjizi i pisanoj riječi. Odjeljenje za odrasle sadrži fond blizu 20.000 knjiga iz književnosti i drugih domena stručne pisane riječi, a pored toga posjeduje i zavidan fond književne literature na stranim jezicima, posebno na engleskom i francuskom jeziku.

Biblioteka ima i studijsku čitaonicu sa fondom od 2.000 probranih naslova stručnih knjiga i računarima, koji su na raspolaganju korisnicima i čitaocima. Zbirka zavičajnog fonda se sa posebnom pažnjom prikuplja i formira. Obuhvata veoma raznovrsan materijal iz svih aspekata društvenog, privrednog, kulturnog i političkog života opštine. Ovakvim fondom se veoma lako može rekonstruisati razvoj opštine kroz vrijeme i događanja.

Biblioteka je aktivan učesnik u svim kulturnim manifestacijama na opštini, pa tako samostalno organizuje brojne književne susrete i promocije knjiga, a organizator je i tradicionalnih manifestacija „Dani biblioteke“ i „Biblioteci u pohode.“

__________________________________

Pozajmna odjeljenja: 051/535-196
Studijska i čitaonica periodike: 051/535-195
Direktor: 051/535-197
E-pošta: nbllaktasi@live.com

Radno vrijeme: pon-pet od 08.00 do 19.00 časova, subotom od 08.00 do 12.00 časova

 

Dokument:

Centar za socijalni rad

Javna ustanova Centar za socijalni rad Laktaši svoju djelatnost obavlja primjenjujući savremena stručna i naučna znanja, važeće zakonske i druge propise, koristeći metode socijalnog i drugog stručnog rada. Vršeći javna ovlaštenja pruža usluge socijalnog rada, sarađuje sa drugim javnim organizacijama i ustanovama, organima uprave, humanitarnim organizacijama i drugim fizičkim i pravnim licima koja obavljaju djelatnosti socijalne zaštite u cilju planiranja i unapređenja kvaliteta života građana.
Centru za socijalni rad su povjereni poslovi socijalne, porodično-pravne i dječije zaštite.

Korisnici socijalne zaštite su lica koje se nalaze u stanju socijalne potrebe i to:

a) djeca: bez roditeljskog staranja, sa smetnjama u razvoju, čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, žrtva nasilja, žrtva trgovine djecom, sa društveno neprihvatljivim ponašanjem, izloženo socijalno rizičnim ponašanjima, kome je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita;
b) punoljetna lica: materijalno neobezbjeđeno i za rad nesposobno, lice sa invaliditetom, starije lice bez porodičnog staranja, sa društveno negativnim ponašanjem, žrtva zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, žrtva nasilja u porodici, žrtva trgovine ljudima i kome je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita. Intervencije prema korisnicima sistema socijalne zaštite realizuju se novčanim davanjima, pružanjem socijalnih usluga i drugim mjerama koje imaju za cilj zadovoljavanje socijalnih potreba, sprečavanje i rješavanje socijalnih problema.

Osnovna prava u socijalnoj zaštiti koja se ostvaruju putem  Centra za socijalni rad su:

a) novčana pomoć,
b) dodatak za pomoć i njegu drugog lica,
v) podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju,
g) smještaj u ustanovu,
d) zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu,
đ) pomoć i njega u kući,
e) dnevno zbrinjavanje,
ž) jednokratna novčana pomoć,
z) savjetovanje.

U djelatnost Centra za socijalni rad spadaju poslovi dječije zaštite:

a) refundacija naknada plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva,
b) refundacija naknade plate za vrijeme ½ radnog vremena radi pojačane njege djeteta sa smetnjama u razvoju
v) materinski dodatak (za nezaposlene porodilje),
g) pomoć za opremu novorođenčeta za svako dijete rođeno u Republici Srpskoj,
d) dodatak na djecu za drugo, treće i četvrto dijete, roditelja koji ostvaruju minimalna mjesečna primanja,
đ) zadovoljavanje razvojnih potreba djece kroz Projekat ,,Socijalizacija djece Republike Srpske“ (odlazak djece na more).
e) pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete.

Poslovi u oblasti porodično-pravne zaštite koji se obavljaju u Centru za socijalni rad su: regulisanje poremećenih porodičnih odnosa,  psihosocijalna podrška licima koja su žrtve nasilja u porodici, pokušaj mirenja, prijedlog sudu o povjeravanju djece, povjeravanje djece iz vanbračnih zajednica, regulisanje kontaktiranja djece i roditelja nakon prestanka zajedničkog života, nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, procjena porodičnih i socio-ekonomskih uslova, starateljstvo nad maloljetnim i punoljetnim licima, starateljstvo za poseban slučaj, izdavanje uvjerenja o poslovnoj sposobnosti i saglasnosti, poslovi u postupku usvojenja i drugo.
___________________________________________
Adresa: Nemanjina 53, 78250 Laktaši
Telefon: 051/530-306
Faks: 051/535-606
E-pošta: cenlak@teol.net
Radno vrijeme: pon-pet od 07.30 do 15.30 časova

Turistička organizacija opštine Laktaši

Javna ustanova Turistička organizacija opštine Laktaši osnovana je 2004. godine, sa ciljem promocije i unapređenja turističke ponude opštine. Zahvaljujući podršci lokalne uprave, u aprilu 2012. godine, neposredno pored arheološkog lokaliteta “Rimske terme” u Laktašima, otvoren je novi poslovni objekat Turističke organizacije.

U sastavu objekta se pored kancelarijskog prostora, nalazi i info centar, suvenirnica, etno soba sa autentičnom etnološkom postavkom i konferencijska sala. Sve informacije koje su u vezi sa boravkom u Laktašima, smještajne kapacitete, cijene usluga, turističke lokalitete i slično, možete dobiti u info centru Turističke organizacije, ili putem telefona i interneta.

Ukoliko želite da sami isplanirate svoj boravak u Laktašima i da na najbrži mogući način dođete do potrebnih informacija, preporučujemo vam da na vaš mobilni uređaj instalirate android aplikaciju „Laktasi Travel Guide“, koja radi i u offline režimu, čime izbjegavate troškove rominga.

Google aplikaciju Turističke organizacije opštine Laktaši besplatno možete preuzeti na sljedećem linku: Laktasi Travel Guide

________________________________________

Adresa: Kozarska 24, 78250 Laktaši
Tel/faks: 051/533-269
E-pošta: tool@teol.net
web: www.laktasiturizam.org

Sportska dvorana

Javna ustanova „Sportska dvorana“ Laktaši, osnovana je radi obavljanja djelatnosti i poslova kojim se obezbjeđuje organizacija i razvoj sporta na području opštine Laktaši.
Ustanova upravlja objektom površine 6.882,76 m2 i sastoji se od: Sportske hale kapaciteta 3.000 sjedećih mjesta, sa pomoćnim prostorijama i opremom, sale za treninge dimenzija 25,8 x 13 m, sa pomoćnim prostorijama i opremom, press salom, VIP salonom i kafe barom.

Sportska hala se pored održavanja sportskih manifestacija može koristiti i za održavanje kulturnih i privrednih manifestacija, raznih sajmova i slično. U Sportskoj dvorani u Laktašima organizovani su brojni sportski događaji:  košarkaška utakmica Igokea – Panatenaikos, Noć šampiona – revija bokserskih mečeva, Međunarodni džudo turnir “Laktaši OPEN“ Evropsko kadetsko prvenstvo u muškoj odbojci, „April 2013. godine“, završnica „ABBA“ lige „Final for“, prijateljska košarkaška utakmica reprezentacija Srbije i Ukrajine i drugi sportski događaji međunarodnog, republičkog i regionalnog karaktera.

Sportska dvorana u saradnji sa sportskim klubovima i Udruženjem sportista opštine Laktaši je suorganizator tradicionalnih sportskih manifestacija, s ciljem popularizacije sporta kod djece i omladine.

__________________________________

Adresa: Nemanjina bb, Laktaši
Tel: 051/535-135
Faks: 051/535-305
E-pošta: radenkomarceta@gmail.com

KP „Budućnost“ a.d. Laktaši

Komunalna radna organizacija u osnivanju „Budućnost“ Laktaši, osnovana je 1979. godine, a danas posluje pod nazivom Komunalno preduzeće „Budućnost“, akcionarsko društvo Laktaši.

Osnovna djelatnost društva: skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, prikupljanje i obrada otpadnih voda i izgradnja objekata niskogradnje.

Pored osnovne djelatnosti, preduzeće za potrebe korisnika vrši i prevoz pitke vode cisternom, crpljenje otpadnih voda specijalnim vozilom, proizvodnju toplotne energije, izvođenje građevinskih radova i pruža ostale usluge.

Ostale djelatnosti kojima se preduzeće bavi su: Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom, trgovina na veliko građevinskim mašinama, trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko alatom, kao što je ručni alat i drugo i spoljno-trgovinski promet, poslovi uvoza i izvoza iz okvira registrovane djelatnosti.

_________________________________________

Adresa: Karađorđeva 63, 78250 Laktaši

Telefon: 051/532-072, 051/ 530-645

E-pošta: buducnostadl@teol.net

web: www.kpbuducnost.com

 

KP „Komunalac“ a.d. Laktaši

Komunalno preduzeće „Komunalac“ a.d. Laktaši, osnovano je kao javno preduzeće, od lokalnog značaja, sa većinskim kapitalom u vlasništvu Opštine Laktaši (65 %).

Statutom KP „Komunalac“ a.d. Laktaši definisane su sljedeće djelatnosti preduzeća: prikupljanje i odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i privrednih subjekata, održavanje javne higijene tokom čitave godine, košenje uređenih i neuređenih travnatih površina, pogrebne usluge, izdavanje pijačnih tezgi, zimsko održavanje ulica i održavanje puteva.

_____________________________________________

Adresa: Mire Cikote broj 4, 78250 Laktaši
Tel/faks: 051/530-195
E-pošta: komunala@teol.net

web: www.komunalacad.net