Ranko-KarapetrovicРанко Карапетровић, начелник општине Лакташи

 

Поздравна ријеч начелника:

Поштовани посјетиоци, драги суграђани!

Част ми је да вас могу поздравити и на званичној интернет презентацији општине Лакташи.

Наша општина је препознатљива као мјесто које фаворизује приватну иницијативу и све врсте малих и средњих предузећа, а циљ нам је да, сталаним и ефикасаним дијалогом са приватним сектором, побољшамо локално пословно окружење.

У наредном периоду, наш приоритет ће бити подизање нивоа ефикасности општинске управе и јавних предузећа, који ће подстицати и подржавати развој савремене привреде и стварање привлачне пословне климе, како за развој малог и средњег предузетништва, тако и за реализацију великих инвестиционих подухвата.

И поред ограничених буџетских средстава, настојимо да ријешимо приоритетне инфраструктурне проблеме, и да уз помоћ различитих пројеката, стварамо управу која је по мјери грађана и привреде наше општине.

Општина Лакташи је партнерска општина већини међународних организација које дјелују на простору Босне и Херцеговине, а укључени смо и у низ пројеката које ове организације проводе.

Општина Лакташи важи за општину која прати проблеме и потребе младих и зато радо подржавамо и реализујемо пројекате који се тичу запошљавања кроз програме подршке предузетништву и развоју пословних идеја младих, са акцентом на информационим технологијама, производњи здраве хране и туризму.

У протеклом периоду имали смо најлибералнију одлуку о стипендирању ученика и студената у Републици Српској. А пратећи трендове на тржишту рада, увели смо нови модел стипендирања према којем је акценат стављен на кадрове који су потребни за развој привреде наше општине, односно на дефицитарна занимања. Намјера нам је да кроз одређене пројекте и активности покушамо, бар дјелимично, унаприједити стање када је у питању понуда радне снаге у складу са потребама тржишта рада.

Будући да је нужан предуслов за друштвени и привредни раст једне заједнице, достигнути квалитет живота на једном подручју и понуда различитих друштвених догађаја, у наредном периоду, јачаћемо и подршку спорту, унапређењу културе и културних догађања и очувању културно-историјског насљеђа.

Поштовани посјетиоци, драги суграђани, овим путем желим још једном да Вас подсјетим, да смо отворени за све Ваше корисне приједлоге и сугестије како бисмо живот у нашим Лакташима учинили бољим и садржајнијим.

Ранко Карапетровић је рођен 1956. године у Бањој Луци. По занимању је дипломирани правник. У општини Лакташи је почео радити  1980. године, као приправник, па референт за имовинско-правне послове. Од 1986. до 1988. године, обављао је дужност секретара Скупштине општине Лакташи. Радио је и у привреди, у предузећу „Лактинг“ у Лакташима, те био директор „West Bank“ Лакташи. У периоду 1997-2000. године обављао је дужност предсједника Скупштине општине Лакташи, а у мандату 2000-2004. године био је начелник општине Лакташи и за то вријеме ова општина је награђена као најефикаснија управа у Босни и Херцеговини. Током политичке каријере, обављао је и дужност генералног секретара Народне скупштине Републике Српске VII и VIII сазива, дужност генералног секретара Вијећа народа Републике Српске, а тренутно обавља функцију начелника општине Лакташи. Ожењен је и отац двије кћерке.

– Предлаже Статут општине,

– Предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини општине,

– Израђује и подноси Скупштини општине на усвајање нацрт и приједлог буџета, финансијски извјештај, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта,

– Обавјештава Скупштину општине о свим питањима и надлежностима Општине, њених права и обавеза,

– Спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине општине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,

– Извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Општини,

– Доноси одлуку о оснивању Општинске управе,

– Доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе,

– Предлаже именовање и разрјешење начелника одјељења или службе,

– Предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,

– Реализује сарадњу Општине са другим јединицама локане самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине и њених радних тијела,

– Даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је основач Општина,

– Подноси извјештај Скупштини општине о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,

– Подноси извјештај Скупштини општине своме о раду и раду Општинске управе,

– Покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења општи или појединачни акти Скупштине општине, ако сматра да супротан Уставу и закону,

– Закључује уговоре у име Општине, у складу са актима Скупштине,

– Рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешења нису надлежни републички органи,

– Доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен Статутом,

– Одлучује о сукобу надлежности између Општинске управе и организација које врше послове од интереса за Општину,

– Одлучује о изузећу службеног лица Општинске управе,

– Обавља друге послове утврђене законом и статутом.

 Душко Гостовић, замјеник начелника општине

Биографија:

Душко Гостовић је рођен 1956. године у Бањој Луци. Звање дипломираног правника је стекао на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. Од 1980. до 1987. године радио је у привреди, а од 1987. године је запослен у Општинској управи општине Лакташи. Ожењен је и отац двије кћерке.

Замјеник начелника општине помаже начелнику општине у вршењу дужности, извршава дужности које му повјери начелник, замјењује начелника и дјелује у његово име када је он одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.