Ranko-KarapetrovicRanko Karapetrović, načelnik opštine Laktaši

 

Pozdravna riječ načelnika:

Poštovani posjetioci, dragi sugrađani!

Čast mi je da vas mogu pozdraviti i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Laktaši.

Naša opština je prepoznatljiva kao mjesto koje favorizuje privatnu inicijativu i sve vrste malih i srednjih preduzeća, a cilj nam je da, stalanim i efikasanim dijalogom sa privatnim sektorom, poboljšamo lokalno poslovno okruženje.

U narednom periodu, naš prioritet će biti podizanje nivoa efikasnosti opštinske uprave i javnih preduzeća, koji će podsticati i podržavati razvoj savremene privrede i stvaranje privlačne poslovne klime, kako za razvoj malog i srednjeg preduzetništva, tako i za realizaciju velikih investicionih poduhvata.

I pored ograničenih budžetskih sredstava, nastojimo da riješimo prioritetne infrastrukturne probleme, i da uz pomoć različitih projekata, stvaramo upravu koja je po mjeri građana i privrede naše opštine.

Opština Laktaši je partnerska opština većini međunarodnih organizacija koje djeluju na prostoru Bosne i Hercegovine, a uključeni smo i u niz projekata koje ove organizacije provode.

Opština Laktaši važi za opštinu koja prati probleme i potrebe mladih i zato rado podržavamo i realizujemo projekate koji se tiču zapošljavanja kroz programe podrške preduzetništvu i razvoju poslovnih ideja mladih, sa akcentom na informacionim tehnologijama, proizvodnji zdrave hrane i turizmu.

U proteklom periodu imali smo najliberalniju odluku o stipendiranju učenika i studenata u Republici Srpskoj. A prateći trendove na tržištu rada, uveli smo novi model stipendiranja prema kojem je akcenat stavljen na kadrove koji su potrebni za razvoj privrede naše opštine, odnosno na deficitarna zanimanja. Namjera nam je da kroz određene projekte i aktivnosti pokušamo, bar djelimično, unaprijediti stanje kada je u pitanju ponuda radne snage u skladu sa potrebama tržišta rada.

Budući da je nužan preduslov za društveni i privredni rast jedne zajednice, dostignuti kvalitet života na jednom području i ponuda različitih društvenih događaja, u narednom periodu, jačaćemo i podršku sportu, unapređenju kulture i kulturnih događanja i očuvanju kulturno-istorijskog nasljeđa.

Poštovani posjetioci, dragi sugrađani, ovim putem želim još jednom da Vas podsjetim, da smo otvoreni za sve Vaše korisne prijedloge i sugestije kako bismo život u našim Laktašima učinili boljim i sadržajnijim.

Ranko Karapetrović je rođen 1956. godine u Banjoj Luci. Po zanimanju je diplomirani pravnik. U opštini Laktaši je počeo raditi  1980. godine, kao pripravnik, pa referent za imovinsko-pravne poslove. Od 1986. do 1988. godine, obavljao je dužnost sekretara Skupštine opštine Laktaši. Radio je i u privredi, u preduzeću „Lakting“ u Laktašima, te bio direktor „West Bank“ Laktaši. U periodu 1997-2000. godine obavljao je dužnost predsjednika Skupštine opštine Laktaši, a u mandatu 2000-2004. godine bio je načelnik opštine Laktaši i za to vrijeme ova opština je nagrađena kao najefikasnija uprava u Bosni i Hercegovini. Tokom političke karijere, obavljao je i dužnost generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske VII i VIII saziva, dužnost generalnog sekretara Vijeća naroda Republike Srpske, a trenutno obavlja funkciju načelnika opštine Laktaši. Oženjen je i otac dvije kćerke.

– Predlaže Statut opštine,

– Predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini opštine,

– Izrađuje i podnosi Skupštini opštine na usvajanje nacrt i prijedlog budžeta, finansijski izvještaj, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta,

– Obavještava Skupštinu opštine o svim pitanjima i nadležnostima Opštine, njenih prava i obaveza,

– Sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine opštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,

– Izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno Opštini,

– Donosi odluku o osnivanju Opštinske uprave,

– Donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave,

– Predlaže imenovanje i razrješenje načelnika odjeljenja ili službe,

– Predlaže i donosi opšte i pojedinačne akte o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom,

– Realizuje saradnju Opštine sa drugim jedinicama lokane samouprave, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine i njenih radnih tijela,

– Daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnovač Opština,

– Podnosi izvještaj Skupštini opštine o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,

– Podnosi izvještaj Skupštini opštine svome o radu i radu Opštinske uprave,

– Pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja opšti ili pojedinačni akti Skupštine opštine, ako smatra da suprotan Ustavu i zakonu,

– Zaključuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa aktima Skupštine,

– Rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja, ukoliko za rješenja nisu nadležni republički organi,

– Donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen Statutom,

– Odlučuje o sukobu nadležnosti između Opštinske uprave i organizacija koje vrše poslove od interesa za Opštinu,

– Odlučuje o izuzeću službenog lica Opštinske uprave,

– Obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

 Duško Gostović, zamjenik načelnika opštine

Biografija:

Duško Gostović je rođen 1956. godine u Banjoj Luci. Zvanje diplomiranog pravnika je stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Od 1980. do 1987. godine radio je u privredi, a od 1987. godine je zaposlen u Opštinskoj upravi opštine Laktaši. Oženjen je i otac dvije kćerke.

Zamjenik načelnika opštine pomaže načelniku opštine u vršenju dužnosti, izvršava dužnosti koje mu povjeri načelnik, zamjenjuje načelnika i djeluje u njegovo ime kada je on odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti.