ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛАКТАШИ

Карађорђева број 56,

78250 Лакташи

Телефон: 051/334-200

Факс: 051/334-258

Е-пошта: info@laktasi.net

Радно вријеме: 07.30 – 15.30 часова

 

 

Градска управа града Лакташи извршава и спроводи прописе Скупштине града и Градоначелника, припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина града и Градоначелник, извршава и спроводи законе и друге прописе и врши стручне и друге послове које јој повјери Скупштина града и Градоначелник.

За обављање послова Градске управе образoване су организационе јединице, и то 6 одјељења, 5 самосталних одсјека и Кабинет градоначелника, као посебна организациона јединица.

 

 

Милош Гверо, шеф Кабинета Градоначелника

 

Биографија

Милош Гверо је рођен 1990. године и по занимању је мастер еколог. У Бањој Луци је завршио гимназију, дипломирао на Природно-математичком факултету 2014. године на Студијском програму екологије и заштите животне средине. На Природно-математичком факултету 2016. године је стекао звање мастер еколога. У периоду 2015-2020. године године, радио је у Општинској управи општине Лакташи на мјесту самосталног стручног сарадника за заштиту животне средине и енергетску ефикасност. Сертификовани је туристички водич за територију Републике Српске, аутор три научна рада из области екологије те добитник многих сертификата и признања из ове области. На локалним изборима 2020. године изабран је за одборника у Скупштини општине Лакташи, а потом и за потпредсједника Скупштине општине Лакташи. Од новембра 2021. године обавља функцију шефа Кабинета градоначелника.

 

Дјелокруг послова

У оквиру Кабинета Градоначелника општине обављају се сљедећи послови:

– Сарадња са научним и стручним институцијама, координација рада из међумјесне и међународне сарадње

– Припрема и организација радних састанака и свечаних пријема службених делегација за потребе градоначелника и замјеника градоначелника

– Најсложенији стручни послови из дјелокруга рада начелника, давање стручног мишљења и приједлога градоначелника о начину рјешавања одређених питања, односно о приједлозима и захтјевима других органа, организација и институција упућених према градоначелнику

– Остваривање сарадње градоначелника и предсједника Скупштине града са свим средствима информисања

– Организација пријема странака код градоначелника и замјеника градоначелника

– Протоколарни и административно-технички послови

– Послови возача

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Кабинета градоначелника Милош Гверо 22 051/334-215 milos.gvero@laktasi.net
Виши стручни сарадник за односе са јавношћу Александра Кујунџић 22 051/334-215 info@laktasi.net
Стручни сарадник за административне послове Градоначелника Милијана Вуковић 28 051/334-228 kabinet.nacelnika@laktasi.net
Возач Бранимир Штркић

Гордана Боројевић, начелник Одјељења за општу управу

 

Биографија

Гордана Боројевић је рођена 1980. године у Бањој Луци. Звање дипломирани правник стекла је на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. У Општинској управи општине Лакташи ради од марта 2005. године, прво као приправник, а затим као самостални стручни сарадник за нормативно-правне послове у Скупштини општине. Од формирања Кабинета начелника општине, 2011. године распоређена је на радно мјесто самостални стручни сарадник за нормативне послове и људске ресурсе, те је радила на изради нормативних аката Општине. Од јуна 2017. године до октобра 2019. године обављала је послове савјетника начелника у Кабинету начелника. Удата је и мајка двије кћерке.

 

 

 

Дјелокруг послова

Врши стручне, управне, административне и техничке послове који се односе на послове пријемне канцеларије, писарнице, послове грађанских стања, вођење матичних књига, достављање подтака из матичних књига ради издавања личних исправа по захтјеву надлежних органа, вођење бирачког списка, персоналне послове, обављање администартивно-техничких послова за органе мјесних заједница, вођење регистра мјесних заједница, архиве, отпреме и доставе поште, овјере потписа, преписа и рукописа и радне књижице, издавање увјерења из јавних евиденција, пружање правне помоћи

– У оквиру Одјељења за општу управу образују се мјесне канцеларије и то:

 1. Мјесна канцеларија Александровац која опслужује мјесну заједницу Александровац (насељена мјеста: Александровац, Kобатовци, Крнете и Бакинци) и мјесну заједницу Mаглајани (насељена мјеста Маглајани, Мрчевци и Косјерово),
 2. Мјесна канцеларија Трн која опслужује мјесну заједницу Трн (Трн, Јаблан, Буковица, Гламочани и Шушњари) и
 3. Мјесна канцеларија Слатина која опслужује мјесну заједницу Слатина (Слатина и Мало Блашко) и мјесну заједницу Јаружани (Јаружани, Кадињани и Ћетојевићи).

– Извршава и спроводи законе и друге прописе и обезбјеђује вршење послова чије је извршење повјерено општини у области борачко-инвалидске заштите, и то: заштите бораца, војних инвалида одбрамбених ратова, чланова породица погинулих и умрлих бораца и умрлих војних инвалида, заштиту цивилних жртава рата, уређивање и одржавање споменика, спомен-обиљежја и гробља бораца, послове евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу, и послове који се односе на избјегла и расељена лица, повратнике и националне мањине и одговорно је за стање у тим областима у границама својих права и дужности.

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Начелник Одјељења за општу управу Гордана Боројевић 15 051/334-204 gordana.borojevic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за правну помоћ Гордана Бајић 16 051/334-263 gordana.bajic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за нормативно-правне послове Биљана Самарџић-Шкондрић 13 051/334-206 biljana.s.skondric@laktasi.net
Стручни сарадник-координатор у писарници Јелена Бурсаћ 19 051/334-219 jelena.bursac@laktasi.net
Стручни сарадник за архиву и персоналне послове Мирела Ратковић Ћетојевић 19 051/334-219 mirela.ratkovic@laktasi.net
Стручни сарадник за пријем поднесака Дијана Дејановић 9 051/334-261 dijana.dejanovic@laktasi.net
Стручни сарадник за овјере потписа, рукописа, преписа и радне књижице Славица Касагић 9 051/334-209 slavica.kasagic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за грађанска стања и бирачке спискове Синиша Мушић 13 051/334-206 sinisa.music@laktasi.net
Стручни сарадник-матичар Сњежана Вођевић-Марчета 9  051/334-262 snjezana.vodjevic@laktasi.net
Стручни сарадник-матичар Јована Гостовић 14 051/334-262 jovana.gostovic@laktasi.net
Стручни сарадник-матичар Далибор Милинковић 14 051/334-262 dalibor.milinkovic@laktasi.net
Стручни сарадник-матичар Сања Кнежевић-Голубовић 14 051/334-209 sanja.golubovic@laktasi.net
Стручни сарадник-матичар Оливера Ранитовић MK Трн 051/584-015 olivera.ranitovic@laktasi.net
Стручни сарадник-матичар Звјездана Лунић MK Слатина 051/588-048 zvjezdana.lunic@laktasi.net
Стручни сарадник-матичар Санда Лучка MK Александровац 051/580-210 sanda.lucka@laktasi.net
Стручни сарадник за правну помоћ Недељка Миловановић 16 051/334-263 nedeljka.milanovic@laktasi.net
Стручни сарадник за доставу поште Радославка Рашковић 19 051/334-219
Стручни сарадник за отпрему поште Мирјана Бркић 19 051/334-219
Виши стручни сарадник за послове борачко-инвалидске заштите Дивна Кецман 3 051/334-203 divna.kecman@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за правне послове борачко-инвалидске заштите Марина Кулеба 3 051/334-203 marina.kuleba@laktasi.net

Драгана Ковачевић, начелник Одјељења за финансије

 

Биографија

Драгана Ковачевић је рођена 1976. године у Санском Мосту. Економски факултет је завршила на Универзитету у Бањој Луци, на којем је 2017. године стекла звање магистра економских наука. Од 2001.године је запослена у Општинској управи општине Лакташи, а од 2003. године је радила као референт на пословима јавних набавки, све до 2014. године, када је именована за начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове. Овлаштени је предавач Агенције за јавне набавке БиХ, те је до сада одржала велики број обука, у организацији: Агенције за државну управу Републике Српске, Агенције за јавне набавке БиХ, Агенције за државну службу БиХ, Агенције за државну службу ФБиХ, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске и других. Од стране Министарства правде Републике Српске, 2010.године је именована за вјештака економске струке. Аутор је неколико стручних радова, као и неколико брошура из области јавних набавки. Удата је и мајка двоје дјеце.

 

Дјелокруг послова

– Извршава и спроводи законе и друге прописе и обезбјеђује вршење послова чије је извршење повјерено општини који се односи на област финансирања, доношења и извршења буџета општине, праћење остварења прихода, контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, израду завршног рачуна са прописаним билансима и финансијским извјештајима

– Извршава и спроводи прописе Скупштине града и градоначелника

– Припрема за Скупштину града и градоначелника нацрте одлука и других аката

– Припрема аналитичко-информативне и друге материјале из свог дјелокруга

– Прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативе за рјешавање и предлаже рјешавање питања из тих области

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Начелник Одјељења за финансије Драгана Ковачевић 10 051/334-222 dragana.kovacevic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за трезор Снежана Шајиновић 11 051/334-220 snezana.sajinovic@laktasi.net
Стручни сарадник за послове контирања, ликвидатуре и плаћање Миодраг Давидовић 11 051/334-220 miodrag.davidovic@laktasi.net
Стручни сарадник за послове благајне и обрачун накнада и зарада Милосав Грујић 10a 051/334-221

 

 

 

 

 

Дајана Миловановић, шеф Одсјека за рачуноводство и буџет

 

Биографија

Дајана Миловановић је рођена 1980. године у Новој Градишци. На Економском факултету Универзитета у Бањој Луци дипломирала је 2005. године и стекла звање дипломирани економиста. У Општинској управи општине Лакташи ради од октобра 2005. године, прво као приправник, а затим као самостални стручни сарадник за буџет у Одјељењу за финансије. У току рада се усавршавала и стекла звање сертификованог рачуновође. Сада је запослена на мјесту шефа Одсјека за рачуноводство, које припада Одјељењу за финансије. Удата је и мајка троје дјеце.

 

 

Дјелокруг послова

–  Прикупљање, класификовање, евидентирање и сумирање пословних трансакција које се презентују кроз билансе
–  Контрола књиговодствених исправа и стручно, благовремено, рационално и ефикасно обављање послова
–  Обезбјеђује информације о финансијском положају, успјешности, токовима готовине, промјенама на властитом капиталу
–  Одговорна је за законитост рада и правовремено отварање пословних књига: дневника трансакција, главне књиге трезора, за оперативне јединице Градска управа и остали корисници буџета коју чине књига прихода и расхода, књига имовине, обавеза и извора власништва

–  Припрема и израђује буџет и ребаланс буџета

–  Даје смјернице и инструкције буџетским корисницима при изради буџетских захтјева и програма

–  Врши израду консолидованих, периодичних и годишњих финансијских извјештаја у складу са прописима и доставља их Министарству финансија РС, и финансијских извјештаја за Градску управу у складу са МРС за јавни сектор

–  Врши анализу и израђује мјесечне и годишње извјештаје о кредитном задужењу и стању дуга и гаранција

–  Припрема налоге и рјешења о поврату средстава
–  Врши финансијско-рачуноводствене анализе, помаже израду информација за екстерне кориснике (банке, партнере, Министарство финасија РС) и интерне кориснике (начелника општине, начелнике одјељења и Скупштину општине)

–  Израђује План набавки одјељења, прати усаглашеност Плана јавних набавки са буџетом и даје сагласности у поступцима јавних набавки

–  Организује послове пописа имовине и обрачуна амортизације и ревалоризације

–  Врши израду правилника, упутстава и књиговодствених процедура
–  Сачињава извјештај о раду Одсјека и доставља начелнику Одјељења, те приједлог оцјене рада запослених у Одсјеку
–  Одговара за исправност и одржавање средстава рада, те обавља друге послове по налогу.

 

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Одсјека за рачуноводство Дајана Миловановић 11 051/334-220 dajana.milovanovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник-књиговођа Градске управе Дијана Јолџић 12 051/334-232 dijana.jodzic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник-књиговођа прихода буџета и рахода осталих корисника Мирјана Вујић Талијан 12 051/334-231 mirjana.vujic@laktasi.net
Стручни сарадник-књиговођа у систему трезора и сталних средстава Нада Басурић 12 051/334-231 nada.basuric@laktasi.net

                                                                         

 Милан Вујаковић, шеф Одсјека за праћење прихода

 

Биографија

Милан Вујаковић је рођен 1960. године у Бањој Луци. По занимању је економиста. Од 1988. године је радио у фабрици сигналних уређаја „Чајавец“ у Лакташима, а од 1998. године у предузећу „Стојичић Соча“ Лакташи, као шеф рачуноводства. Од 2010. године ради у Општинској управи општине Лакташи, као тржишни инспектор. Тренутно обавља функцију шефа Одсјека за праћење прихода. Ожењен је и отац једног дјетета.

 

 

 

                                                                                              Дјелокруг пословa                                                                                                                         

 • – организује рад Одсјека за праћење прихода;
 • – припрема приједлоге одлука, упутстава, правилника и других аката који се односе на примјену законских и осталих прописа из области прихода;  
 • – израђује потребне извјештаје и анализе о промету, стању и степену наплате прихода, потраживања по дужницима и периодима, те предлаже  мјере у случају отежане наплате;
 • – учествује у пројекцији прихода код израде буџета општине, те изради стручних анализа, информација и извјештаја за потребе Одјељења за финансије;
 • – учествује у изради планова, програма рада и извјештаја о раду Одсјека;
 • – даје упутства за попис потраживања и учествује у усаглашавању књиговодственог са стварним стањем, те изради приједлога за исправку и отпис потраживања;
 • – сарађује и координира са надлежним лицима из одјељења и одсјека општинске управе;
 • – одговоран је за примјену интерних контролних поступака и процедура у оквиру рада Одсјека,

  

Радници одјељења

 

Функција

Име и презиме Канцеларија Телефон

Е-пошта

шеф Одсјека за праћење прихода

Милан Вујаковић 12 051/334-232 milan.vujakovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за праћење прихода и анализу потраживања

Дајана Марић

12

051/334-232

dajana.maric@laktasi.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарко Ђурић, начелник Одјељења за просторно уређење

 

Биографија

Дарко Ђурић је рођен 06.06.1979. године у Босанској Градишци. Завршио је средњу грађевинску школу у Бањој Луци и дипломирао је на Архитектонском одсјеку Архитектонско-грађевинског факултета у Бањој Луци, те стекао звање дипломирани инжењер архитектуре (300 ECTS бодова). У периоду 01.06.2008-29.02.2012. радио је у предузећу за инжењеринг „JM design“ д.о.о. Градишка на мјесту пројектанта, а од 2012. године је запослен у Одјељењу за просторно уређење Општинске управе општине Лакташи, прво као самостални стручни сарадник за просторно уређење и урбанизам, а од 2015. године руководи овим одјељењем.

Положио је стручни испит из струке урбанизма и архитектуре те посједује све четири лиценце у струци, односно:

 • Лиценцу за грађење и надзор над грађењем објеката високоградње,
 • Лиценцу за израду техничке документације, архитектонска фаза и надзор над извођењем ових радова
 • Лиценцу за израду докумената просторног уређења и
 • Лиценцу за ревизију техничке документације и надзор.
 • Ожењен је и отац двоје дјеце.

 

 

 

Дјелокруг послова

– Извршава и спроводи законе и друге прописе и обезбјеђује вршење послова чије је извршење повјерено општини који се односи на: припрему и израду просторно-планске документације, развојне планове, издавање локацијских услова, одобрења за грађење, одобрења за употребу, рјешења о уклањању објеката и еколошке дозволе
– Извршава и спроводи прописе Скупштине града и градоначелника
– Припрема аналитичко-информативне и друге материјале из свог дјелокруга
– Прати стање уређења простора и насеља, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питња у тим областима
– Врши управне, стручне, административне, техничке и друге послове за област из свог дјелокруга

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Начелник Одјељења за просторно уређење Дарко Ђурић 47 051/334-251 darko.djuric@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за пријем захтјева и информације из области просторног уређења Николина Катић 17 051/334-267 nikolina.katic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине Младен Лунић 48 051/334-252 mladen.lunic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за правне послове у области урбанизма и грађења Зорица Бојанић 34 051/334-235 zorica.lukac@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за правне послове у области грађења Ивана Кос 34 051/334-235 ivana.kos@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за просторно уређење и урбанизам Жељка Зубић 49 051/334-254 zeljka.zubic@lakasi.net
Виши стручни сарадник за правне послове у области урбанизма и грађења Горан Сикимић 33 051/334-234 goran.sikimic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за грађевинске послове
Виши стручни сарадник за грађевинске послове Стана Марић 49 051/334-254 stana.maric@laktasi.net
Стручни сарадник за урбанистичко-грађевинске послове Мирослав Протић 49 051/334-253 miroslav.protic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за документацију, послове имплементације јединственог информационог система о простору (ГИС), и обраду и унос података у ГИС базу података Дивна Шкобић 48 051/334-252 divna.skobic@laktasi.net

Бранкица Зелић, начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

 

Биографија

Бранкица Зелић је рођена 1960. године у Дрвару и по занимању је дипломирани економиста. У периоду 1984-1987. године је радила као технички секретар „Звезда филм“ у Новом Саду, а 1992. године се запошљава у Управи прихода општине Лакташи, као референт за порез. Након тога је радила као начелник у Управи јавних прихода у подручној јединици Лакташи, као шеф Одсјека за утврђивање јавних прихода у РУЈП у Лакташима, а у периоду 2000-2002. године и као начелник Подручне јединице у Републичкој управи јавних прихода, подручне јединице Лакташи. Од 2002. до 2015. године је била начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности града Лакташи, од 2015. године ради као начелник Одјељења за финансије,а од 2021. године као начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. Удата је и мајка двоје дјеце.

 

Дјелокруг послова

– Врши стручне, управне, административне и друге послове из области привреде и друштвених дјелатности (угоститељства, занатства и трговине, туризма, статистике, пољопривреде, водопривреде, шумарства, предшколског и основног образовања, здравства, културе, физичке културе и спорта, социјалне и хуманитарне дјелатности, невладин сектор и омладину)
– Прегледа и даје мишљења о статутима и другим општим актима установа чији је оснивач Град, израђује нацрте одлука и других аката које доносе Скупштина града и градоначелник из свог дјелокруга
– Врши стручне и друге послове које му се ставе у надлежност.

 

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Бранкица Зелић 35 051/334-236 brankica.zelic@laktasi.net
Шеф Одсјека за пољопривреду, шумарство и водопривреду Дарко Аџаип 38 051/334-241 darko.adzaip@laktasi.net
Стручни савјетник за привреду Александар Јерковић 36 051/334-237 aleksandar.jerkovic@laktasi.net
Стручни савјетник за пољопривреду Желимир Мирјанић 39а 051/334-256 zelimir.mirjanic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду Славко Кнежић 39 051/334-241 slavko.knezic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за управно-правне послове у привреди Тијана Лукајић 37 051/334-238 tijana.lukajic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за управно-правне послове у привреди Дражена Кукољ-Кнежевић 37 051/334-238 drazena.knezevic@laktasi.net
Виши стручни сарадник за сточарство Милица Цвијић 39 051/334-241 milica.cvijic@laktasi.net
Шеф Одсјека за друштвене дјелатности Санела Ратковић 38а 051/334-240 sanela.ratkovic@laktasi.net
Виши стручни сарадник за омладину и невладин сектор Горан Сексен 38 051/334-239 goran.seksen@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности и статистику Милан Гвоздерац 38 051/334-239 milan.gvozderac@laktasi.net

Дарко Аџаип, шеф Одсјека за пољопривреду, шумарство и водопривреду

 

Биографија

Дарко Аџаип је рођен 1978. године у Травнику. Звање дипломирани економиста стекао је на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци. У Градској управи града Лакташи ради од децембра 2014. године, а прије тога стекао је огромно искуство у привреди руководећи разним привредним субјектима. Од 2012. до 2014. године био је члан Надзорног одбора КП „Будућност“ Лакташи. Од 2014. до 2017. године обављао је послове шефа Кабинета начелника општине Лакташи, а након тога у периоду од 2017. до 2021. године именован је за начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. Овлаштени је ментор за мала и средња предузећа, те учесник бројних семинара и конференција. Ожењен је и отац двоје дјеце.

 

 

 

 

Дјелокруг послова

– Организује рад Одсјека и одговоран је за законитост рада Одсјека
– Одговоран је за стручно, благовремено, рационално и ефикасно обављањен послова Одсјека
– Издаје рјешења и увјерења из дјелокруга рада Одсјека
– Одговоран је за успоствљање и вођење Регистра предузетника и регистрацију предузетника у складу са Законом и другим прописима
– Одговоран је за успостављање и вођење евиденције из области привреде, пољопривреде, шумарства и водопривреде
– Одговоран је за реализацију манифестација, сајмова и других догађаја з надлежности Одсјека
– Одговран је за успостављање сарадње са привредним субјектима и пољопривредним произвођачима.

Санела Ратковић, шеф Одсјека за друштвене дјелатности

 

Биографија

Санела Ратковић је рођена 1974. године у Бањој Луци. По занимању је дипломирани правник. У Општинској управи општине Лакташи је запослена од 2004. године, гдје је обављала функцију самосталног стручног сарадника за омладину и невладин сектор. Била је координатор за праксу „Партиципација младих у раду локалне самоупрве“, за коју је Општина Лакташи добила прву награду на конкурсу за избор најбољих пракси локалне управе у БиХ. Од 2010. године обавља функцију шефа Одсјека за друштвене дјелатности, које је у надлежности Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

 

 

Дјелокруг послова

– Бави се израдом информација, анализа, нормативних аката у области друштвених дјелатности
– Сарађује са институцијама на нивоу Босне и Херцеговине и Републике Српске, међународним организацијама, организација цивилног друштва и установама на нивоу
– Прати рад омладинских тијела и омладинских организација.

Предраг Милекић, начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове

 

Биографија

Рођен 1983. године у Бањој Луци. Дипломирао на Архитектонско грађевинском факултету у Бањој Луци 2008. године, те стекао звање дипломирани инжењер грађевинарства (еквивалент мастеру грађевинарства 300 ЕЦТС бодова)

Радно искуство од 2008. године до данас, стицао је у Општинској управи општине Лакташи као самостални стручни сарадник у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и то на пословима изградње капиталних инвестиција јавне комуналне инфраструктуре и других капиталних пројеката који су у надлежности локалне самоуправе.

Такође, учествовао је пословима који обухватају све активности из надлежноисти Одјељења за стамбено-комуналне послове (израда нормативних аката, комунална накнада, јавне површине, јавна оглашавања, учешће у поступцима јавне набавке и др.).

Посједује лиценце за извођење грађевинских радова, за израду техничке документације, за ревизију техничке документације и за израду докумената просторног уређења.

Судски је вјештак из области архитектонско-грађевинске струке.

Ожењен je и отац једног дјетета.

 

 

 

Дјелокруг послова

Послови у области организовања и надзора над уређењем и обављањем комуналних дјелатности, те послови у вези са потребама корисника комуналних услуга (јавна расвјета, одржавање јавних саобраћајних површина у насељу, одређивање назива улица и кућних бројева, одржавање чистоће, заузимање јавних површина, одржавање зелених површина, прекопавање јавних површина, одвођење отпадних и атмосферских вода, зимско одржавање локалних путева и улица у насељу)
– Провођење поступака у првом степену у области становања и комуналној области, закуп станова и гаража у државној својини, послови везани за приватизацију државних станова, пословних простора и гаража
– Издавање рјешења о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и ренте, рјешења о утврђивању комуналне накнаде, рјешења о закупу јавне површине
– Послови јавног оглашавања
– Послови саобраћаја и веза
– Послови заштите животне средине и послови који су у вези са енергетском ефикасношћу
– Провођење поступака јавних набавки роба, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама, припрема плана јавних набавки,припрема тендерске документације, пријем и оцјена понуда, избор најповољнијег понуђача, припрема приједлог а уговора и праћење реализације уговора из надлежности одјељења
– Припрема материјала који се предлажу у Скупштини града

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Начелник Oдјељења за стамбено-комуналне послове Предраг Милекић 46 051/334-250 predrag.milekic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за правне послове Драгиша Тополовић 45 051/334-249 dragisa.topolovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за правне послове Драгана Коњевић 43 051/334-246 dragana.konjevic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за саобраћајну инфраструктуру Рената Вујановић 44 051/334-247 renata.vujanovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за хидротехничку инфраструктуру Јасна Калинић 44 051/334-247 jasna.kalinic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за економске анализе и контролу финансијских обавеза Сузана Марчета 42 051/334-257 suzana.marceta@laktasi.net
Стручни сарадник за геодетске послове и вођење адресног регистра
Стручни сарадник за комуналну накнаду Јасминка Јошић 45 051/334-249

Никола Копрена, начелник Одјељења за инспекцијске послове

 

Биографија

Рођен је 16.9.1977. године у Бањој Луци. Дипломирао на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци и стекао звање дипломирани инжењер шумарства. У периоду од 2004. до 2009. године, био  запослен у ДИ „Вукелић“ гдје је обављао послове шефа производње, а од 2009. године запослен је у Одјељењу за инспекцијске послове Општине Лакташи на радном мјесту еколошки инспектор. Ожењен је и отац двоје дјеце.

 

 

Дјелокруг послова

– Уређују се општи услови обављања дјелатности (регистрација, одобрење за рад, рјешење, сагласност, друго одобрење надлежних институција, предмет пословања, сједиште и назив)
– У оквиру своје надлежности инспектори (инспектор за храну, тржишни инспектор, пољопривредни инспектор, ветеринарски, водни, саобраћајни, урбанистичко-грађевински, еколошки и здравствени инспектор), врше надзор у погледу придржавања прописа који се односе на храну у спољнотрговинском и унутрашњем надзору, трговину, угоститељство, туризам, услуге, заштиту потрошача, цијене, мјерне јединице и мјерила, интелектуалну својину, заштиту пољопривредног земљишта, здравствена заштита животиња, ветеринарска дјелатност, ветеринарски лијекови и додаци, придржавање прописа који се односе на воде, јавне путеве и друмски саобраћај,

– Врши послове комунално-полицијске контроле над примјеном закона и других прописа и општих аката из области комуналних и других дјелатностим утврђеним посебним законима и прописима Града,

-послове наплате и контроле паркирања.

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Начелник Одјељења за инспекцијске послове Никола Копрена 50 051/334-255 nikola.koprena@laktasi.net
Тржишни инспектор Николина Новаковић 53 051/334-264 nikolina.makic@laktasi.net
Пољопривредни инспектор Жељко Ковачевић 53 051/334-264 zeljko.kovacevic@laktasi.net
Ветеринарски инспектор Добрила Алаша 53 051/334-265 dobrila.alasa@laktasi.net
Ветеринарски инспектор Вукосава Вучковић 53 051/334-265 vuka.vuckovic@laktasi.net
Ветеринарски инспектор Владимир Вулин 53 051/334-265 vladimir.vulin@laktasi.net
Саобраћајни инспектор Радомир Гатарић 53 051/334-265 radomir.gataric@laktasi.net
Еколошки инспектор Никола Копрена 53 051/334-264 nikola.koprena@laktasi.net
Здравствени инспектор Бојана Адамовић 53 051/334-264 bojana.adamovic@laktasi.net
Водни инспектор Саша Рогић 53 051/334-264 sasa.rogic@laktasi.net
Урбанистичко-грађевински инспектор Далиборка Графовац Згоњанин 53 051/334-264 daliborka.grahovac@laktasi.net
Инспектор за храну Сузана Смиљанић 53 051/334-264 suzana.smiljanic@laktasi.net
Стручни сарадник за административне послове

Дјелокруг послова

Одсјек за комуналну полицију:

– врши послове комунално- полицијске контроле над примјеном закона и других прописа и општих аката из области комуналних и других дјелатности, утврђеним посебним законима и прописима Града,

– послове наплате и контроле паркирања,

-припрема нацрте одлука и других аката, које доноси Скупштина града и Градоначелник из свог дјелокруга,

-врши стручне и друге послове које јој у складу са законом повјери Скупштина града и Градоначелник.

 

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Одсјека за комуналну полицију
Комунални полицајац Синиша Гуска 52 051/334-266 sinisa.guska@laktasi.net
Комунални полицајац Жељко Станивуковић 52 051/334-231 zeljko.stanivukovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник у Одсјеку за комуналну полицију Ненад Стојаковић 52 051/334-266 nenad.stojakovic@laktasi.net
Стручни сарадник за административне послове Дејан Тривић 51 051/334-245 dejan.trivic@laktasi.net

Данка Ратковић, координатор Јединице за интерну ревизију

 

Биографија

Данка Ратковић је рођена 1964. године у Бањој Луци. Завршила је Економски факултет у Бањој Луци, а у току рада се усавршавала и стекла звање овлаштеног интерног ревизора. Радила је на пословима координатора за финансијске послове у Земљорадничкој задрузи у Лакташима, шеф за рачуноводствене и финансијске послове у фирмама „Графомарк“ и „Графоинвал“ у Лакташима. Такође, била је шеф филијале у Новој бањалучкој банци и „Unicredit Bank“ Бања Лука, а радила је и на пословима у кредитној служби „Unicredit Bank“ Бања Лука. Од 2012. године ради као интерни ревизор у Општинској управи општине Лакташи. Удата је и мајка једног дјетета.

 

 

 

Дјелокруг послова

– Припрема оперативна упутства и упутство о интерној ревизији, у складу са одговарајућим прописима
– Припрема стратешки план за период од три године
– Припрема годишњи план ревизије на основу оцјене ризика и усвојеног стратешког плана
– Организује и координише активности интерне ревизије и надзире споровођење планираних активности
– Доставља руководиоцу субјекта годишњи извјештај
– Сарађује са Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске
– Сарађује са Централном јединицом за хармонизацију

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Координатор Јединице за интерну ревизију Данка Ратковић 23 051/334-223 danka.ratkovic@laktasi.net

Горан Вујаковић, шеф Одсјека за локални развој

Горан Вујаковић, шеф Одсјека за локални развој

 

Биографија

Горан Вујаковић рођен је 1992. године у Бањој Луци. На Економском факултету Универзитета у Бањој Луци дипломирао је 2015. године и стекао звање дипломирани економиста. Запослен је у Општинској управи општине Лакташи 2016. године као приправник, а након приправничког стажа распоређен је на послове самосталног стручног сарадника за управљање локалним развојем и европске интеграције у Одсјеку за локални развој.  Од 2020. године именован је за шефа Одсјека за локални развој. Као службеник Градске управе учествовао је у бројним семинарима и конференцијама. Активно говори енглески језик.

 

Дјелокруг послова

 • припрема развојне планове, те извјештаје и анализе остварења планова Градске управе
 • организује израду, праћење (мониторинг) и ажурирање градских стратешких документа и акционих (опративних) планова, координира активностима на имплементацији развојних докумената и акционих планова и пружа стручну подршку при спровођењу развојних пројеката
 • оперативно управља економским, еколошким и друштвеним развојем
 • развија и оперативно управља предузетничком инфраструктуром
 •  припрема промотивне и маркентишке материјале и врши промоцију општине као повољног мјеста за улагање, пословање и живот
 • обезбјеђује стални контакт са инвеститорима, те подстиче јавно приватни дијалог
 • сачињава приједлоге постицајних мјера у области локалног економског развоја, те координира активностима на изради приједлога подстицајних мјера у области локалног развоја
 • прати процесе европских интеграција (претприступних финасијских програма)
 • пружа помоћ при изради приједлога пројеката, израђује и кандидује приједлоге пројеката према потенцијалним изворима (су)финансирања
 • врши послове управљања квалитетом у Градској управи и координира Тимом за имплементацију, праћење и унапређење ISO и BFC SEE стандарда
 • извршава и спроводи прописе Скупштине града и Градоначелника, припрема нацрте одлука и других аката, које доноси Скупштина града и Градоначелник из свог дјелокруга
 • припрема аналитичко-информативне и друге материјале из свог дјелокруга
 • врши стручне и друге послове које јој у складу са законом повјери Скупштина града и Градоначелник.
Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Одсјека за локални развој Горан Вујаковић 32а 051/334-213 goran.vujakovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за економски развој и инвестиције Дијана Коџо 32 051/334-214 dijana.kodzo@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за управљање друштвеним развојем и примјену стандарда Јелена Јавор 20 051/334-211 jelena.saric@laktasi.net
Виши стручни сарадник за управљање локалним развојем и европске интеграције Сњежана Мијатовић 20 051/334-211 snjezana.mijatovic@laktasi.net
Виши стручни сарадник за управљање локалним развојем и европске интеграције Страхило Моцоња 32 051/334-214 strahilo.moconja@laktasi.net

 

 

 

Драган Ђурић, шеф Одсјека за имовинско-правне послове и послове заступања

Биографија

 

Рођен у Бања Луци 1980. године. Основну, средњу школу и Правни факултет завршио је у Бања Луци. Од 2010. године запослен је у Општини Лакташи, гдје је извршавао правне послове у Одјељењу за стамбено-комуналне послове, Стручној служби Скупштине општине и начелника Општине Лакташи, Одсјеку за имовинско-правне послове, Кабинету начелника Општине Лакташи, те Одсјеку за имовинско-правне послове и послове заступања. Од октобра 2018. године врши функцију шефа Одсјека за имовинско-правне послове и послове заступања.

 

 

Дјелокруг послова

– Врши стручне, управне и администратувне послове у области имовинских односа Града, врши послове идентификације, пописа и процјене општинске имовине,
– Врши послове који се односе на купопродају и замјену некретнина, израђује нацрте уговора о куповини земљишта за изградњу инфраструктурних објеката и прибавља сагласности за закључене уговоре, врши послове који се односе на покретање поступка експропријације за изградњу инфраструктурних објеката
– Врши послове заступања Града у поступцима у којима Град не заступа Правобранилаштво РС.

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Одсјека за имовинско-правне послове и послове заступања Драган Ђурић 41 051/334-244 dragan.djuric@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове Биљана Тркуља 40 051/334-243 biljana.trkulja@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове и упис имовине у јавне регистре Јелена Милановић Милекић 40 051/334-243 jelena.milekic@laktasi.net

Дарија Балабан, шеф Одсјека за јавне набавке и заједничке послове

 

Биографија

Дарија Балабан је рођена 1970. године у Градишци. Звање дипломирани економиста стекла је на Паневропском универитету “Апеирон“ у Бањој Луци. У Општинској управи општине Лакташи ради од децембра 1997. године, прво као приправник, а затим као самостални стручни сарадник за јавне набавке у Одјељењу за стамбено-комунаналне послове. Удата је и мајка двоје дјеце.

 

Дјелокруг послова

 • врши послове провођења поступка јавних набавки,
 • врши стручне, административне, техничке, помоћне и друге послове који се односе на обезбјеђење објекта и опреме, економат, заштиту од пожара, заштиту и здравље на раду, одржавање чистоће, одржавање објекта и опреме, осигурање имовине и лица, загријавање објекта, рад на телефонској централи, послове кухиње, послове возача-курира и слично и одговоран је за стање у границама својих права и дужности,
 • врши послове цивилне заштите,
 • врши послове одржавања и управљања информационим системом за потребе Градске управе;
 • врши стручне и друге послове које му у складу са законом повјери Градоначелник.
Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Одсјека за јавне набавке и заједничке послове Дарија Балабан 4 051/334-260 darija.balaban@laktasi.net
Виши стручни сарадник за административно-техничке послове и цивилну заштиту Срђан Келечевић 5 051/334-218 srdjan.kelecevic@laktasi.net
Виши стручни сарадник за јавне набавке Александра Петковић 2 051/334-201 aleksandra.petkovic@laktasi.net
Радник на пријавници Драгана Лакић 051/334-200
Угоститељски радници Вукашин Кесер и Вера Дакић 051/334-299
Економ Владимир Опачић 1
Радник на одржавању чистоће Радосава Бурсаћ и Сњежана Шипка 051/334-443
Возач – курир Зоран Гајић
Стручни сарадник-администратор информационог система Небојша Булић 6 051/334-207 nebojsa.bulic@laktasi.net