ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ

Карађорђева број 56,

78250 Лакташи

Телефон: 051/334-200

Факс: 051/334-258

Е-пошта: info@laktasi.net

Радно вријеме: 07.30 – 15.30 часова

 

 

Општинска управа општине Лакташи извршава и спроводи прописе Скупштине општине и Начелника, припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине и Начелник, извршава и спроводи законе и друге прописе и врши стручне и друге послове које јој повјери Скупштина општине и Начелник.

За обављање послова Општинске управе образoване су организационе јединице, и то 6 одјељења, 9 одсјека и Кабинет Начелника, као посебна организациона јединица.

Мр Бојана Кондић Панић, шеф Кабинета Начелника општине

Биографија

Бојана Кондић Панић је рођена 1984. године у Бањој Луци. По занимању је магистар економских наука. Успјешно је завршила низ семинара о Управљању пројектним циклусима, Управљање локалним интегрисаним развојем, Индустријско-пословним зонама, ИПА семинари и пројекти Европске уније. Од 2008. године је запослена у Oпштинској управи општине Лакташи, гдје је радила на пословима самосталног стручног сарадника за омладину и невладин сектор, за статистику, за управљање развојем и европске интеграције и као шеф Одсјека за заједничке послове. Такође, хонорарно је обављала послове преводиоца и предавача француског језика, те тренера за управљање пројектним циклусом и припрему комуналних предузећа за учешће у пројектима Европске уније. Током предсједавања Француске Европском унијом, учествовала је као представник Босне и Херцеговине у програму „Поглед на Европску унију“, упознавање са функционисањем Европског Парламента и Савјета Европе у Стразбуру. Од 2017. године обавља функцију шефа Кабинета. Говори енглески, француски и њемачки језик. Удата је и мајка троје дјеце.

 

 

 

Дјелокруг послова

У оквиру Кабинета Начелника општине обављају се сљедећи послови:

– Сарадња са научним и стручним институцијама, координација рада из међумјесне и међународне сарадње

– Припрема и организација радних састанака и свечаних пријема службених делегација за потребе начелника и замјеника начелника општине

– Најсложенији стручни послови из дјелокруга рада начелника, давање стручног мишљења и приједлога начелнику о начину рјешавања одређених питања, односно о приједлозима и захтјевима других органа, организација и институција упућених према начелнику

– Остваривање сарадње начелника општине и предсједника Скупштине општине са свим средствима информисања

– Организација пријема странака код начелника и замјеника начелника

– Протоколарни и административно-технички послови

– Послови возача

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Кабинета Начелника Бојана Кондић Панић 22 051/334-215 bojana.kondic@laktasi.net
Виши стручни сарадник за односе са јавношћу Александра Кујунџић 21 051/334-210 info@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за административне послове Начелника општине Јелена Јавор 28 051/334-228 kabinet.nacelnika@laktasi.net
Возач Бранимир Штркић 051/334-208

Гордана Боројевић, начелник Одјељења за општу управу

 

Биографија

Гордана Боројевић је рођена 1980. године у Бањој Луци. Звање дипломирани правник стекла је на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. У Општинској управи општине Лакташи ради од марта 2005. године, прво као приправник, а затим као самостални стручни сарадник за нормативно-правне послове у Скупштини општине. Од формирања Кабинета начелника општине, 2011. године распоређена је на радно мјесто самостални стручни сарадник за нормативне послове и људске ресурсе, те је радила на изради нормативних аката Општине. Од јуна 2017. године до октобра 2019. године обављала је послове савјетника начелника у Кабинету начелника. Удата је и мајка двије кћерке.

 

 

 

 

 

Дјелокруг послова

Врши стручне, управне, административне и техничке послове који се односе на послове пријемне канцеларије, писарнице, послове грађанских стања, вођење матичних књига, достављање подтака из матичних књига ради издавања личних исправа по захтјеву надлежних органа, вођење бирачког списка, персоналне послове, обављање администартивно-техничких послова за органе мјесних заједница, вођење регистра мјесних заједница, архиве, отпреме и доставе поште, овјере потписа, преписа и рукописа и радне књижице, издавање увјерења из јавних евиденција, пружање правне помоћи

– У оквиру Одјељења за општу управу образују се мјесне канцеларије и то: Мјесна канцеларија Александровац (насељена мјеста Александровац, Крнете, Бакинци, Кобатовци) и Мјесне заједнице маглајани (насељена мјеста Маглајани, Мрчевци

и Косјерово), Мјесна канцеларија Трн (Трн, Јаблан, Буковица, Гламочани и Шушњари), Мјесна канцеларија Слатина (Слатина и Мало Блашко), те Мјесна заједница Јаружани (Јаружани, Кадињани и Ћетојевићи).

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Начелник Одјељења за општу управу Гордана Боројевић 15 051/334-204 gordana.borojevic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за правну помоћ Гордана Бајић 16 051/334-263 gordana.bajic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за нормативно-правне послове Биљана Самарџић-Шкондрић 16 051/334-263 biljana.s.skondric@laktasi.net
Стручни сарадник-координатор у писарници Јелена Бурсаћ 19 051/334-219 jelena.bursac@laktasi.net
Стручни сарадник за архиву и персоналне послове Божана Петровић 19 051/334-219 bozana.petrovic@laktasi.net
Стручни сарадник за пријем поднесака Дијана Дејановић 9 051/334-216 dijana.dejanovic@laktasi.net
Стручни сарадник за овјере потписа, рукописа, преписа и радне књижице Љубица Цота 9 051/334-209 ljubica.cota@laktasi.net
Стручни сарадник за грађанска стања и бирачке спискове
Стручни сарадник-матичар Сњежана Вођевић-Марчета 14  051/334-262 snjezana.vodjevic@laktasi.net
Стручни сарадник-матичар за вођење другог примјерка матичних књига
Стручни сарадник-матичар Далибор Милинковић 14 051/334-262 dalibor.milinkovic@laktasi.net
Стручни сарадник-матичар Сања Кнежевић-Голубовић 14 051/334-209 sanja.golubovic@laktasi.net
Стручни сарадник-матичар Смиља Чивчић MK Трн 051/584-015 smilja.civcic@laktasi.net
Стручни сарадник-матичар Звјездана Лунић MK Слатина 051/588-048 zvjezdana.lunic@laktasi.net
Стручни сарадник-матичар Санда Лучка MK Александровац 051/580-210 sanda.lucka@laktasi.net
Стручни сарадник за правну помоћ Недељка Миловановић 16 051/334-263 nedeljka.milanovic@laktasi.net
Стручни сарадник за доставу поште Радославка Рашковић 19 051/334-219 radoslavka.raskovic@laktasi.net
Стручни сарадник за отпрему поште Мирјана Бркић 19 051/334-219 mirjana.brkic@laktasi.net

Бранкица Зелић, начелник Одјељења за финансије

 

Биографија

Бранкица Зелић је рођена 1960. године у Дрвару и по занимању је дипломирани економиста. У периоду 1984-1987. године је радила као технички секретар „Звезда филм“ у Новом Саду, а 1992. године се запошљава у Управи прихода општине Лакташи, као референт за порез. Након тога је радила као начелник у Управи јавних прихода у подручној јединици Лакташи, као шеф Одсјека за утврђивање јавних прихода у РУЈП у Лакташима, а у периоду 2000-2002. године и као начелник Подручне јединице у Републичкој управи јавних прихода, подручне јединице Лакташи. Од 2002. до 2015. године је била начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Лакташи, а од 2015. године ради као начелник Одјељења за финансије. Удата је и мајка двоје дјеце.

 

Дјелокруг послова

– Извршава и спроводи законе и друге прописе и обезбјеђује вршење послова чије је извршење повјерено општини који се односи на област финансирања, доношења и извршења буџета општине, праћење остварења прихода, контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, израду завршног рачуна са прописаним билансима и финансијским извјештајима

– Извршава и спроводи прописе Скупштине општине и начелника општине

– Припрема за Скупштину општине и начелника општине нацрте одлука и других аката

– Припрема аналитичко-информативне и друге материјале из свог дјелокруга

– Прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативе за рјешавање и предлаже рјешавање питања из тих области

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Начелник Одјељења за финансије Бранкица Зелић 10 051/334-222 brankica.zelic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за трезор, финансијско управљање и контролу (ФУК) Снежана Шајиновић 11 051/334-220 snezana.sajinovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за буџет Дајана Миловановић 11 051/334-220 dajana.milovanovic@laktasi.net
Стручни сарадник за послове контирања, ликвидатуре и плаћање Миодраг Давидовић 11 051/334-220 miodrag.davidovic@laktasi.net
Стручни сарадник за послове благајне и обрачун накнада и зарада Милосав Грујић 10a 051/334-221

Петар Ерцег, шеф Одсјека за рачуноводство

 

Биографија

Петар Ерцег је рођен 1956. године у Бањој Луци. Завршио је Економски факултет, а по занимању је дипломирани економиста-специјалиста за јавне финансије. У Општинској управи општине Лакташи ради од 1997. године, када је радио као начелник Службе за заједничке послове, у чијој надлежности су биле финансије, рачуноводство и заједнички послови. Данас је запослен на мјесту шефа Одсјека за рачуноводство, које припада Одјељењу за финансије.

 

 

 

 

Дјелокруг послова

– Прикупљање, класификовање, евидентирање и сумирање пословних трансакција које се презентују кроз билансе
– Контрола књиговодствених исправа и стручно, благовремено, рационално и ефикасно обављање послова
– Обезбјеђује информације о финансијском положају, успјешности, токовима готовине, промјенама на властитом капиталу
– Одговоран је за законитост рада и правовремено отварање пословних књига: дневника трансакција, главне књиге трезора, за оперативне јединице Општинска управа и остали корисници буџета коју чине књига прихода и расхода, књига имовине, обавеза и извора власништва
– Врши финансијско-рачуноводствене анализе, помаже израду информација за екстерне кориснике (банке, партнете, Министарство финасија РС) и интерне кориснике (начелника општине, начелнике одјељења и Скупштину општине)
– Сачињава извјештај о раду Одсјека и доставља начелнику Одјељења
– Одговара за исправност и одржавање среадстава рада, те обавља друге послове по налогу.

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Одсјека за рачуноводство Петар Ерцег 12a 051/334-233 petar.erceg@laktasi.net
Стручни сарадник-књиговођа општинске управе Општине Сладојка Ковач 12 051/334-231 sladojka.kovac@laktasi.net
Стручни сарадник-књиговођа у систему трезора и сталних средстава Нада Басурић 12 051/334-231 nada.basuric@laktasi.net

                                                                         

 Дарко Станковић, шеф Одсјека за праћење прихода

 

Биографија

Дарко Станковић је рођен 1983. године у Бањој Луци. По занимању је магистар пословне економије. У Општинској управи општине Лакташи је запослен од 2007. године, гдје је радио на пословима самосталног стручног сарадника за буџет и самосталног стручног сарадника за праћење капиталних улагања и наплату потраживања. Од 2018. године обавља функцију шефа Одсјека за праћење прихода. Ожењен је и отац троје дјеце.

 

 

 

                                                                                              Дјелокруг пословa                                                                                                                         

  • – организује рад Одсјека за праћење прихода;
  • – припрема приједлоге одлука, упутстава, правилника и других аката који се односе на примјену законских и осталих прописа из области прихода;  
  • – израђује потребне извјештаје и анализе о промету, стању и степену наплате прихода, потраживања по дужницима и периодима, те предлаже  мјере у случају отежане наплате;
  • – учествује у пројекцији прихода код израде буџета општине, те изради стручних анализа, информација и извјештаја за потребе Одјељења за финансије;
  • – учествује у изради планова, програма рада и извјештаја о раду Одсјека;
  • – даје упутства за попис потраживања и учествује у усаглашавању књиговодственог са стварним стањем, те изради приједлога за исправку и отпис потраживања;
  • – сарађује и координира са надлежним лицима из одјељења и одсјека општинске управе;
  • – одговоран је за примјену интерних контролних поступака и процедура у оквиру рада Одсјека,

  

Радници одјељења

 

Функција

Име и презиме Канцеларија Телефон

Е-пошта

шеф Одсјека за праћење прихода

  Дарко Станковић 12 051/334-232 darko.stankovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за послове евиденције и анализе потраживања

Мирјана Вујић

12

051/334-232

Дарко Ђурић, начелник Одјељења за просторно уређење

 

Биографија

Дарко Ђурић је рођен 1979. године у Босанској Градишци. Дипломирао је на Архитектонском одсјеку Архитектонско-грађевинског факултета у Бањој Луци. У периоду 2008-2012. године, радио је у предузећу за инжењеринг „JM design“ Градишка, а од 2012. године је запослен у Одјељењу за просторно уређење, прво као самостални стручни сарадник за просторно уређење и урбанизам, а од 2015. године руководи овим одјељењем. Ожењен је и отац двоје дјеце.

 

 

 

Дјелокруг послова

– Извршава и спроводи законе и друге прописе и обезбјеђује вршење послова чије је извршење повјерено општини који се односи на: припрему и израду просторно-планске документације, развојне планове, издавање локацијских услова, одобрења за грађење, одобрења за употребу, рјешења о уклањању објеката и еколошке дозволе
– Извршава и спроводи прописе Скупоштине општине и начелника општине
– Припрема аналитичко-информативне и друге материјале из свог дјелокруга
– Прати стање уређења простора и насеља, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питња у тим областима
– Врши управне, стручне, административне, техничке и друге послове за област из свог дјелокруга

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Начелник Одјељења за просторно уређење Дарко Ђурић 47 051/334-251 darko.djuric@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине Младен Лунић 48 051/334-252 mladen.lunic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за правне послове у области урбанизма и грађења Зорица Бојанић 34 051/334-235 zorica.lukac@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за правне послове у области грађења Ивана Кос 34 051/334-235 ivana.kos@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за просторно уређење и урбанизам Жељка Зубић 49 051/334-254 zeljka.zubic@lakasi.net
Виши стручни сарадник за правне послове у области урбанизма и грађења Горан Сикимић 33 051/334-234 goran.sikimic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за грађевинске послове Јасна Калинић 49 051/334-253 jasna.kalinic@laktasi.net
Виши стручни сарадник за грађевинске послове Стана Марић 49 051/334-254 stana.maric@laktasi.net
Стручни сарадник за урбанистичко-грађевинске послове Биљана Граховац 49 051/334-253 biljana.grahovac@laktasi.net
Стручни сарадник за урбанистичко-грађевинске послове Мирослав Протић 49 051/334-253 miroslav.protic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за документацију, послове имплементације јединственог информационог система о простору (ГИС), и обраду и унос података у ГИС базу података Дивна Шкобић 48 051/334-252 divna.skobic@laktasi.net

Дарко Аџаип, начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

 

Биографија

Дарко Аџаип је рођен 1978. године у Травнику. По занимању је дипломирани економиста. Радно искуство је стекао радећи у привреди: „Mobile“ Бања Лука, „Tropic Nekretnine d.o.o. и „Tempo Gradnja“ Бања Лука, чији је био директор. Од 2013. до 2014. године је био члан Надзорног одбора ЈКП „Будућност“ Лакташи. Од 2014. године је запослен у Општинској управи општине Лакташи, гдје је до 2017. године радио као шеф Кабинета начелника, а тренутно обавља функцију начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. Ожењен је и отац двоје дјеце.

 

 

Дјелокруг послова

– Врши стручне, управне, административне и друге послове из области привреде и друштвених дјелатности (угоститељства, занатства и трговине, туризма, статистике, пољопривреде, водопривреде, шумарства, предшколског и основног образовања, здравства, културе, физичке културе и спорта, социјалне и хуманитарне дјелатности, невладин сектор и омладину)
– Прегледа и даје мишљења о статутима и другим општим актима установа чији је оснивач Општина, израђује нацрте одлука и других аката које доносе Скупштина општине и начелник општине из свог дјелокруга
– Врши стручне и друге послове које му се ставе у надлежност.

 

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Дарко Аџаип 35 051/334-236 darko.adzaip@laktasi.net
Шеф Одсјека за привреду и пољопривреду Александар Јерковић 36 051/334-237 aleksandar.jerkovic@laktasi.net
Стручни савјетник за пољопривреду Желимир Мирјанић 39а 051/334-256 zelimir.mirjanic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду Славко Кнежић 39 051/334-241 slavko.knezic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за управно-правне послове у привреди Тијана Лукајић 37 051/334-238 tijana.lukajic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво Весна Мирјанић 37 051/334-238 vesna.mirjanic@laktasi.net
Виши стручни сарадник за сточарство Милица Цвијић 39 051/334-241 milica.cvijic@laktasi.net
Шеф Одсјека за друштвене дјелатности Санела Ратковић 38а 051/334-240 sanela.ratkovic@laktasi.net
Виши стручни сарадник за омладину и невладин сектор Горан Сексен 38 051/334-239 goran.seksen@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности и статистику Милан Гвоздерац 38 051/334-239 milan.gvozderac@laktasi.net

Александар Јерковић, шеф Одсјека за привреду и пољопривреду

 

Биографија

Александар Јерковић је рођен 1973. године у Бањој Луци. По занимању је дипломирани економиста. У Општинској управи општине Лакташи, гдје је запослен од 2007. године, обављао је послове из области привреде, пољопривреде и друштвених дјелатности, а у периоду 2015-2017. године, био је начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. Учествовао је у изради најзначајнијих стратешких докумената Општине Лакташи, у области руралног развоја, као и других области. Од 2017. године, запослен је као шеф Одсјека за привреду и пољопривреду, које је у надлежности Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

 

 

Дјелокруг послова

– Организује рад Одсјека и одговоран је за законитост рада Одсјека
– Одговоран је за стручно, благовремено, рационално и ефикасно обављањен послова Одсјека
– Издаје рјешења и увјерења из дјелокруга рада Одсјека
– Одговоран је за успоствљање и вођење Регистра предузетника и регистрацију предузетника у складу са Законом и другим прописима
– Одговоран је за успостављање и вођење евиденције из области привреде, пољопривреде, шумарства и водопривреде
– Одговоран је за реализацију манифестација, сајмова и других догађаја з надлежности Одсјека
– Одговран је за успостављање сарадње са привредним субјектима и пољопривредним произвођачима.

Санела Ратковић, шеф Одсјека за друштвене дјелатности

 

Биографија

Санела Ратковић је рођена 1974. године у Бањој Луци. По занимању је дипломирани правник. У Општинској управи општине Лакташи је запослена од 2004. године, гдје је обављала функцију самосталног стручног сарадника за омладину и невладин сектор. Била је координатор за праксу „Партиципација младих у раду локалне самоупрве“, за коју је Општина Лакташи добила прву награду на конкурсу за избор најбољих пракси локалне управе у БиХ. Од 2010. године обавља функцију шефа Одсјека за друштвене дјелатности, које је у надлежности Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

 

 

Дјелокруг послова

– Бави се израдом информација, анализа, нормативних аката у области друштвених дјелатности
– Сарађује са институцијама на нивоу Босне и Херцеговине и Републике Српске, међународним организацијама, организација цивилног друштва и установама на нивоу
– Прати рад омладинских тијела и омладинских организација.

Мр Драгана Ковачевић, начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове

 

Биографија

Драгана Ковачевић је рођена 1976. године у Санском Мосту. Економски факултет је завршила на Универзитету у Бањој Луци, на којем је 2017. године стекла звање магистра економских наука. Од 2001.године је запослена у Општинској управи општине Лакташи, а од 2003. године је радила као референт на пословима јавних набавки, све до 2014. године, када је именована за начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове. Овлаштени је предавач Агенције за јавне набавке БиХ, те је до сада одржала велики број обука, у организацији: Агенције за државну управу Републике Српске, Агенције за јавне набавке БиХ, Агенције за државну службу БиХ, Агенције за државну службу ФБиХ, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске и других. Од стране Министарства правде Републике Српске, 2010.године је именована за вјештака економске струке. Аутор је неколико стручних радова, као и неколико брошура из области јавних набавки. Удата је и мајка двоје дјеце.

 

 

Дјелокруг послова

Послови у области организовања и надзора над уређењем и обављањем комуналних дјелатности, те послови у вези са потребама корисника комуналних услуга (јавна расвјета, одржавање јавних саобраћајних површина у насељу, одређивање назива улица и кућних бројева, одржавање чистоће, заузимање јавних површина, одржавање зелених површина, прекопавање јавних површина, одвођење отпадних и атмосферских вода, зимско одржавање локалних путева и улица у насељу)
– Провођење поступака у првом степену у области становања и комуналној области, закуп станова и гаража у државној својини, послови везани за приватизацију државних станова, пословних простора и гаража
– Издавање рјешења о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и ренте, рјешења о утврђивању комуналне накнаде, рјешења о закупу јавне површине
– Послови јавног оглашавања
– Послови саобраћаја и веза
– Послови заштите животне средине и послови који су у вези са енергетском ефикасношћу
– Провођење поступака јавних набавки роба, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама, припрема плана јавних набавки,припрема тендерске документације, пријем и оцјена понуда, избор најповољнијег понуђача, припрема приједлог а уговора и праћење реализације уговора из надлежности одјељења
– Припрема материјала који се предлаж у Скупштини општине

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Начелник Oдјељења за стамбено-комуналне послове Драгана Ковачевић 46 051/334-250 dragana.kovacevic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за правне послове Драгиша Тополовић 45 051/334-249 dragisa.topolovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за саобраћајну инфраструктуру Рената Вујановић 44 051/334-247 renata.vujanovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за хидротехничку инфраструктуру Предраг Милекић 44 051/334-247 predrag.milekic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за правне послове 43 051/334-246
Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Милош Гверо 43 051/334-246 milos.gvero@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за јавне набавке Дарија Балабан 42 051/334-257 darija.balaban@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за економске анализе и контролу финансијских обавеза Сузана Марчета 42 051/334-257 suzana.marceta@laktasi.net
Оператер на рачунару-дактилограф Јасминка Јошић 45 051/334-249 jasminka.josic@laktasi.net

Сузана Смиљанић, начелник Одјељења за инспекцијске послове

 

Биографија

Сузана Смиљанић је рођена 1969. године. Технолошки факултет је завршила у Бањој Луци, гдје је стекла звање дипломираног инжењера прехрамбене технологије. У Општинској управи општине Лакташи је запослена од 1997. године, гдје је обављала послове шефа Одсјека за пољопривреду, начелника Службе за заједничке послове, а од 2009. године је радила у Одјељењу за инспекцијске послове, као инспектор за санитарну заштиту и инспектор за храну. У периоду 2014-2015. године је обављала функцију вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове. Посједује већи број сертификата из области система управљања квалитетом, као и из области безбједности хране и инспекцијског надзора. Удата је и мајка једног дјетета.

 

 

Дјелокруг послова

– Уређују се општи услови обављања дјелатности (регистрација, одобрење за рад, рјешење, сагласност, друго одобрење надлежних институција, предмет пословања, сједиште и назив)
– У оквиру своје надлежности инспектори (инспектор за храну, тржишни инспектор, пољопривредни инспектор, ветеринарски, водни, саобраћајни, урбанистичко-грађевински, еколошки и здравствени инспектор), врше надзор у погледу придржавања прописа који се односе на храну у спољнотрговинском и унутрашњем надзору, трговину, угоститељство, туризам, услуге, заштиту потрошача, цијене, мјерне јединице и мјерила, интелектуалну својину, заштиту пољопривредног земљишта, здравствена заштита животиња, ветеринарска дјелатност, ветеринарски лијекови и додаци, придржавање прописа који се односе на воде, јавне путеве и друмски саобраћај.

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Начелник Одјељења за инспекцијске послове Сузана Смиљанић 50 051/334-255 suzana.smiljanic@laktasi.net
Тржишни инспектор Николина Макић 53 051/334-264 nikolina.makic@laktasi.net
Пољопривредни инспектор Жељко Ковачевић 53 051/334-264 zeljko.kovacevic@laktasi.net
Ветеринарски инспектор Добрила Алаша 53 051/334-265 dobrila.alasa@laktasi.net
Ветеринарски инспектор Вукосава Вучковић 53 051/334-265 vukosava.vuckovic@laktasi.net
Ветеринарски инспектор Владимир Вулин 53 051/334-265 vladimir.vulin@laktasi.net
Саобраћајни инспектор Радомир Гатарић 53 051/334-265 radomir.gataric@laktasi.net
Еколошки инспектор Никола Копрена 53 051/334-264 nikola.koprena@laktasi.net
Здравствени инспектор Бојана Адамовић 53 051/334-264 bojana.adamovic@laktasi.net
Водни инспектор Саша Рогић 53 051/334-264 sasa.rogic@laktasi.net
Урбанистичко-грађевински инспектор Далиборка Графовац Згоњанин 53 051/334-264 daliborka.grahovac@laktasi.net
Стручни сарадник за административне послове Љубица Метлар 53 051/334-245 ljubica.metlar@laktasi.net

Данка Ратковић, координатор Јединице за интерну ревизију

 

Биографија

Данка Ратковић је рођена 1964. године у Бањој Луци. Завршила је Економски факултет у Бањој Луци, а у току рада се усавршавала и стекла звање овлаштеног интерног ревизора. Радила је на пословима координатора за финансијске послове у Земљорадничкој задрузи у Лакташима, шеф за рачуноводствене и финансијске послове у фирмама „Графомарк“ и „Графоинвал“ у Лакташима. Такође, била је шеф филијале у Новој бањалучкој банци и „Unicredit Bank“ Бања Лука, а радила је и на пословима у кредитној служби „Unicredit Bank“ Бања Лука. Од 2012. године ради као интерни ревизор у Општинској управи општине Лакташи. Удата је и мајка једног дјетета.

 

 

 

Дјелокруг послова

– Припрема оперативна упутства и упутство о интерној ревизији, у складу са одговарајућим прописима
– Припрема стратешки план за период од три године
– Припрема годишњи план ревизије на основу оцјене ризика и усвојеног стратешког плана
– Организује и координише активности интерне ревизије и надзире споровођење планираних активности
– Доставља руководиоцу субјекта годишњи извјештај
– Сарађује са Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске
– Сарађује са Централном јединицом за хармонизацију

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Координатор Јединице за интерну ревизију Данка Ратковић 21 051/334-210 danka.ratkovic@laktasi.net

Горан Вујаковић, шеф Одсјека за локални развој и људске ресурсе

 

Дјелокруг послова

– Припрема развојне планове, те извјештаје и анализе остварења планова Општинске управе
– Организује израду, праћење и ажурирање општинских стратешких докумената и акционих планова
– Координира активностима на импементацији развојних докумената и акционих планова и пружа стручну подршку при спровођењу развојних пројеката
– Оперативно управља економским, еколошким и друштвеним развојем
– Развија и оперативно управља предузетничком инфраструктуром, припрема промотивне и маркетиншке материјале и врши промоцију општине као повољног мјеста за улагање, пословање и живот
– Обезбјеђује стални контакт са инвеститорима, те подстиче јавно приватни дијалог

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Одсјека за локални развој и људске ресурсе Горан Вујаковић 32 051/334-213 goran.vujakovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за управљање локалним развојем и европске интеграције 32 051/334-214
Самостални стручни сарадник за економски развој и инвестиције Дијана Коџо 32 051/334-214 dijana.kodzo@laktasi.net

Драган Ђурић, шеф Одсјека за имовинско-правне послове и послове заступања

Биографија

Рођен у Бања Луци 1980. године. Основну, средњу школу и Правни факултет завршио је у Бања Луци. Од 2010. године запослен је у Општини Лакташи, гдје је извршавао правне послове у Одјељењу за стамбено-комуналне послове, Стручној служби Скупштине општине и начелника Општине Лакташи, Одсјеку за имовинско-правне послове, Кабинету начелника Општине Лакташи, те Одсјеку за имовинско-правне послове и послове заступања. Од октобра 2018. године врши функцију шефа Одсјека за имовинско-правне послове и послове заступања.

 

 

Дјелокруг послова

– Врши стручне, управне и администратувне послове у области имовинских односа Општине, врши послове идентификације, пописа и процјене општинске имовине,
– Врши послове који се односе на купопродају и замјену некретнина, израђује нацрте уговора о куповини земљишта за изградњу инфраструктурних објеката и прибавља сагласности за закључене уговоре, врши послове који се односе на покретање поступка експропријације за изградњу инфраструктурних објеката
– Врши послове заступања Општине у поступцима у којима Општину не заступа Правобранилаштво РС.

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Одсјека за имовинско-правне послове и послове заступања Драган Ђурић 41 051/334-244 dragan.djuric@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове Биљана Тркуља 40 051/334-243 biljana.trkulja@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове и упис имовине у јавне регистре Јелена Милановић Милекић 40 051/334-243 jelena.milanovic@laktasi.net

Горан Мишић, шеф Одсјека за комуналну полицију

 

Биографија

Горан Мишић је рођен 1959. године у Бањој Луци. Завршио је Пољопривредни факултет, одсјек прехрамбене технологије, група анимални производи. У периоду од 1986-1991. године, радио као управник Војне Економије у Југословенској Народној Армији, од 1992. до 2002. године у Војсци Републике Српске на разним позицијама. У периоду од 2002 до 2015 године радио у привреди у приватним домаћим и међународним компанијама на позицијама, техничког директора, руководиоца Пословне јединице, вође тима за контролу квалитета. Посједује сертификате ХАЦЦП консултанта и интерног аудитора за безбједност хране(ИСО 22000) и система управљања квалитетом (ИСО 9001:2015), те тренера за чистију производњу. Од 2015. до 2017. године запослен у Општини Лакташи као начелник Одјељења за инспекцијске послове, а тренутно обавља функцију шефа Одсјека за комуналну полицију. Ожењен је и отац двоје дјеце.

 

Дјелокруг послова

– Врши послове комунално-полицијске контроле над примјеном закона и других прописа и општих аката из области комуналних и других дјелатности, утврђеним посебним законима и прописима Општине

– Врши послове наплате и контроле паркирања

– Припрема нацрте одлука и других аката, које доноси Скупштина општине и начелник општине, из свог дјелокруга

– Врши стручне и друге послове које јој у складу са законом повјери Скупштина општине и начелник општине

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Одсјека за комуналну полицију Горан Мишић 55 051/334-266 goran.misic@laktasi.net
Стручни сарадник за административне послове Дејан Тривић 51 051/334-245 dejan.trivic@laktasi.net
Комунални полицајац Никола Рачић 52 051/334-266 nikola.racic@laktasi.net
Комунални полицајац Синиша Гуска 52 051/334-266 sinisa.guska@laktasi.net
Комунални полицајац Жељко Станивуковић 52 051/334-266 zeljko.stanivukovic@laktasi.net
Радник на контроли и наплати паркинга Драшко Лакић

Стево Лакић

Љубиша Перовић

Зоран Катић

Јасна Зеленика, шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту

 

Биографија

Јасна Зеленика је рођена 1959. године у Бањој Луци, гдје је завршила и Правни факултет. Током каријере радила је у ООУР „Металац“ у Александровцу у металској индустрији. Од 1984. године је запослена у Општинској управи општине Лакташи, гдје је радила на пословима референта за борачко-инвалидску заштиту, просвјетна инспекција, инспекција рада и заштите на раду, у Општој управи, те у катастру и имовинско-правним пословима. Данас обавља функцију шефа Одсјека за борачко-инвалидску заштиту. Удата је и мајка двоје дјеце.

 

 

 

Дјелокруг послова

– Врши стручне, управне и административне послове у пбласти борачко инвалидксе заштите, односно послове који се односе на обављање управних и других стручних послова у области заштите бораца, војних инвалида одбрамбених ратова, чланова породица погинулих и умрлих бораца и умрлих војних инвалида, заштиту цивилних друштава рата, уређивање и одржавање споменика, спомен обиљежја и гробља бораца, послове који се односе на избјегла и расељена лица, повратнике и националне мањине, послове цивилне заштите, врши стручне и друге послове које му се ставе у надлежност.

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту Јасна Зеленика 2 051/334-201 jasna.zelenika@laktasi.net
Виши стручни сарадник за послове борачко-инвалидске заштите Дивна Кецман 3 051/334-203 divna.kecman@laktasi.net
Виши стручни сарадник за цивилну заштиту Ивица Дејановић 1 051/334-205 ivica.dejanovic@laktasi.net

Милан Вујаковић, шеф Одсјека за заједничке послове

 

Биографија

Милан Вујаковић је рођен 1960. године у Бањој Луци. По занимању је економиста. Од 1988. године је радио у фабрици сигналних уређаја „Чајавец“ у Лакташима, а од 1998. године у предузећу „Стојичић Соча“ Лакташи, као шеф рачуноводства. Од 2010. године ради у Општинској управи општине Лакташи, као тржишни инспектор. Тренутно обавља функцију шефа Одсјека за заједничке послове. Ожењен је и отац једног дјетета.

 

 

 

 

Дјелокруг послова

– Врши стручне, административне, техничке и друге послове који се односе на обезбјеђење објеката и опреме
– Заштита од пожара и заштита на раду
– Одржавање објеката и опреме
– Одржавање чистоће
– Осигурање имовине и лица
– Загријавање објекта
– Економат
– Послови на телефонској централи и послови у кухињи

Радници одјељења
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Одсјека за заједничке послове Милан Вујаковић 5 051/334-218 milan.vuјаkovic@laktasi.net
Виши стручни сарадник за административно-техничке послове Срђан Келечевић 4 051/334-260 srdjan.kelecevic@laktasi.net
Радник на пријавници Драгана Лакић 051/334-200
Економ Милан Шњегота 8 051/334-208
Угоститељски радник Вукашин Кесер 051/334-299
Угоститељски радник – кувар Вера Дакић 051/334-299
Радник на одржавању чистоће Зора Лакић
Радосава Бурсаћ
Гордана Штркић
Сњежана Шипка
051/334-443
Возач – курир Владимир Опачић
Стручни сарадник-администратор информационог система Небојша Булић 6 051/334-207 nebojsa.bulic@laktasi.net