OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAKTAŠI

Karađorđeva broj 56,

78250 Laktaši

Telefon: 051/334-200

Faks: 051/334-258

E-pošta: info@laktasi.net

Radno vrijeme: 07.30 – 15.30 časova

 

 

Opštinska uprava opštine Laktaši izvršava i sprovodi propise Skupštine opštine i Načelnika, priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine i Načelnik, izvršava i sprovodi zakone i druge propise i vrši stručne i druge poslove koje joj povjeri Skupština opštine i Načelnik.

Za obavljanje poslova Opštinske uprave obrazovane su organizacione jedinice, i to 6 odjeljenja, 9 odsjeka i Kabinet Načelnika, kao posebna organizaciona jedinica.

Mr Bojana Kondić Panić, šef Kabineta Načelnika opštine

Biografija

Bojana Kondić Panić je rođena 1984. godine u Banjoj Luci. Po zanimanju je magistar ekonomskih nauka. Uspješno je završila niz seminara o Upravljanju projektnim ciklusima, Upravljanje lokalnim integrisanim razvojem, Industrijsko-poslovnim zonama, IPA seminari i projekti Evropske unije. Od 2008. godine je zaposlena u Opštinskoj upravi opštine Laktaši, gdje je radila na poslovima samostalnog stručnog saradnika za omladinu i nevladin sektor, za statistiku, za upravljanje razvojem i evropske integracije i kao šef Odsjeka za zajedničke poslove. Takođe, honorarno je obavljala poslove prevodioca i predavača francuskog jezika, te trenera za upravljanje projektnim ciklusom i pripremu komunalnih preduzeća za učešće u projektima Evropske unije. Tokom predsjedavanja Francuske Evropskom unijom, učestvovala je kao predstavnik Bosne i Hercegovine u programu „Pogled na Evropsku uniju“, upoznavanje sa funkcionisanjem Evropskog Parlamenta i Savjeta Evrope u Strazburu. Od 2017. godine obavlja funkciju šefa Kabineta. Govori engleski, francuski i njemački jezik. Udata je i majka troje djece.

 

 

 

Djelokrug poslova

U okviru Kabineta Načelnika opštine obavljaju se sljedeći poslovi:

– Saradnja sa naučnim i stručnim institucijama, koordinacija rada iz međumjesne i međunarodne saradnje

– Priprema i organizacija radnih sastanaka i svečanih prijema službenih delegacija za potrebe načelnika i zamjenika načelnika opštine

– Najsloženiji stručni poslovi iz djelokruga rada načelnika, davanje stručnog mišljenja i prijedloga načelniku o načinu rješavanja određenih pitanja, odnosno o prijedlozima i zahtjevima drugih organa, organizacija i institucija upućenih prema načelniku

– Ostvarivanje saradnje načelnika opštine i predsjednika Skupštine opštine sa svim sredstvima informisanja

– Organizacija prijema stranaka kod načelnika i zamjenika načelnika

– Protokolarni i administrativno-tehnički poslovi

– Poslovi vozača

Radnici odjeljenja
Funkcija Ime i Prezime Kancelarija Telefon E-pošta
Šef Kabineta Načelnika Bojana Kondić Panić 22 051/334-215 bojana.kondic@laktasi.net
Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću Aleksandra Kujundžić 21 051/334-210 info@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za administrativne poslove Načelnika opštine Jelena Javor 28 051/334-228 kabinet.nacelnika@laktasi.net
Vozač Branimir Štrkić 051/334-208

Gordana Borojević, načelnik Odjeljenja za opštu upravu

 

Biografija

Gordana Borojević je rođena 1980. godine u Banjoj Luci. Zvanje diplomirani pravnik stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. U Opštinskoj upravi opštine Laktaši radi od marta 2005. godine, prvo kao pripravnik, a zatim kao samostalni stručni saradnik za normativno-pravne poslove u Skupštini opštine. Od formiranja Kabineta načelnika opštine, 2011. godine raspoređena je na radno mjesto samostalni stručni saradnik za normativne poslove i ljudske resurse, te je radila na izradi normativnih akata Opštine. Od juna 2017. godine do oktobra 2019. godine obavljala je poslove savjetnika načelnika u Kabinetu načelnika. Udata je i majka dvije kćerke.

 

 

 

 

 

Djelokrug poslova

Vrši stručne, upravne, administrativne i tehničke poslove koji se odnose na poslove prijemne kancelarije, pisarnice, poslove građanskih stanja, vođenje matičnih knjiga, dostavljanje podtaka iz matičnih knjiga radi izdavanja ličnih isprava po zahtjevu nadležnih organa, vođenje biračkog spiska, personalne poslove, obavljanje administartivno-tehničkih poslova za organe mjesnih zajednica, vođenje registra mjesnih zajednica, arhive, otpreme i dostave pošte, ovjere potpisa, prepisa i rukopisa i radne knjižice, izdavanje uvjerenja iz javnih evidencija, pružanje pravne pomoći

– U okviru Odjeljenja za opštu upravu obrazuju se mjesne kancelarije i to: Mjesna kancelarija Aleksandrovac (naseljena mjesta Aleksandrovac, Krnete, Bakinci, Kobatovci) i Mjesne zajednice maglajani (naseljena mjesta Maglajani, Mrčevci

i Kosjerovo), Mjesna kancelarija Trn (Trn, Jablan, Bukovica, Glamočani i Šušnjari), Mjesna kancelarija Slatina (Slatina i Malo Blaško), te Mjesna zajednica Jaružani (Jaružani, Kadinjani i Ćetojevići).

Radnici odjeljenja
Funkcija Ime i Prezime Kancelarija Telefon E-pošta
Načelnik Odjeljenja za opštu upravu Gordana Borojević 15 051/334-204 gordana.borojevic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za pravnu pomoć Gordana Bajić 16 051/334-263 gordana.bajic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za normativno-pravne poslove Biljana Samardžić-Škondrić 16 051/334-263 biljana.s.skondric@laktasi.net
Stručni saradnik-koordinator u pisarnici Jelena Bursać 19 051/334-219
Stručni saradnik za arhivu i personalne poslove Božana Petrović 19 051/334-219
Stručni saradnik za prijem podnesaka Dijana Dejanović 9 051/334-216
Stručni saradnik za ovjere potpisa, rukopisa, prepisa i radne knjižice Ljubica Cota 9 051/334-209
Stručni saradnik za građanska stanja i biračke spiskove
Stručni saradnik-matičar
Stručni saradnik-matičar za vođenje drugog primjerka matičnih knjiga
Stručni saradnik-matičar Dalibor Milinković 14 051/334-262 dalibor.milinkovic@laktasi.net
Stručni saradnik-matičar Sanja Knežević-Golubović 14 051/334-209
Stručni saradnik-matičar Smilja Čivčić MK Trn 051/584-015 smilja.civcic@laktasi.net
Stručni saradnik-matičar Zvjezdana Lunić MK Slatina 051/588-048 zvjezdana.lunic@laktasi.net
Stručni saradnik-matičar Sanda Lučka MK Aleksandrovac 051/580-210 sanda.lucka@laktasi.net
Stručni saradnik za pravnu pomoć Nedeljka Milovanović 16 051/334-263
Stručni saradnik za dostavu pošte Radoslavka Rašković 19 051/334-219
Stručni saradnik za otpremu pošte Mirjana Brkić 19 051/334-219

Brankica Zelić, načelnik Odjeljenja za finansije

 

Biografija

Brankica Zelić je rođena 1960. godine u Drvaru i po zanimanju je diplomirani ekonomista. U periodu 1984-1987. godine je radila kao tehnički sekretar „Zvezda film“ u Novom Sadu, a 1992. godine se zapošljava u Upravi prihoda opštine Laktaši, kao referent za porez. Nakon toga je radila kao načelnik u Upravi javnih prihoda u područnoj jedinici Laktaši, kao šef Odsjeka za utvrđivanje javnih prihoda u RUJP u Laktašima, a u periodu 2000-2002. godine i kao načelnik Područne jedinice u Republičkoj upravi javnih prihoda, područne jedinice Laktaši. Od 2002. do 2015. godine je bila načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Laktaši, a od 2015. godine radi kao načelnik Odjeljenja za finansije. Udata je i majka dvoje djece.

 

Djelokrug poslova

– Izvršava i sprovodi zakone i druge propise i obezbjeđuje vršenje poslova čije je izvršenje povjereno opštini koji se odnosi na oblast finansiranja, donošenja i izvršenja budžeta opštine, praćenje ostvarenja prihoda, kontrolu pravilnosti i zakonitosti korištenja budžetskih sredstava, izradu završnog računa sa propisanim bilansima i finansijskim izvještajima

– Izvršava i sprovodi propise Skupštine opštine i načelnika opštine

– Priprema za Skupštinu opštine i načelnika opštine nacrte odluka i drugih akata

– Priprema analitičko-informativne i druge materijale iz svog djelokruga

– Prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijative za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja iz tih oblasti

Radnici odjeljenja
Funkcija Ime i Prezime Kancelarija Telefon E-pošta
Načelnik Odjeljenja za finansije Brankica Zelić 10 051/334-222 brankica.zelic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za trezor Snežana Šajinović 11 051/334-220 snezana.sajinovic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za budžet Dajana Milovanović 11 051/334-220 dajana.milovanovic@laktasi.net
Stručni saradnik za poslove kontiranja, likvidature i plaćanje Miodrag Davidović 11 051/334-220 miodrag.davidovic@laktasi.net
Stručni saradnik za poslove blagajne i obračun naknada i zarada Milosav Grujić 10a 051/334-221

Petar Erceg, šef Odsjeka za računovodstvo

 

Biografija

Petar Erceg je rođen 1956. godine u Banjoj Luci. Završio je Ekonomski fakultet, a po zanimanju je diplomirani ekonomista-specijalista za javne finansije. U Opštinskoj upravi opštine Laktaši radi od 1997. godine, kada je radio kao načelnik Službe za zajedničke poslove, u čijoj nadležnosti su bile finansije, računovodstvo i zajednički poslovi. Danas je zaposlen na mjestu šefa Odsjeka za računovodstvo, koje pripada Odjeljenju za finansije.

 

 

 

 

Djelokrug poslova

– Prikupljanje, klasifikovanje, evidentiranje i sumiranje poslovnih transakcija koje se prezentuju kroz bilanse
– Kontrola knjigovodstvenih isprava i stručno, blagovremeno, racionalno i efikasno obavljanje poslova
– Obezbjeđuje informacije o finansijskom položaju, uspješnosti, tokovima gotovine, promjenama na vlastitom kapitalu
– Odgovoran je za zakonitost rada i pravovremeno otvaranje poslovnih knjiga: dnevnika transakcija, glavne knjige trezora, za operativne jedinice Opštinska uprava i ostali korisnici budžeta koju čine knjiga prihoda i rashoda, knjiga imovine, obaveza i izvora vlasništva
– Vrši finansijsko-računovodstvene analize, pomaže izradu informacija za eksterne korisnike (banke, partnete, Ministarstvo finasija RS) i interne korisnike (načelnika opštine, načelnike odjeljenja i Skupštinu opštine)
– Sačinjava izvještaj o radu Odsjeka i dostavlja načelniku Odjeljenja
– Odgovara za ispravnost i održavanje sreadstava rada, te obavlja druge poslove po nalogu.

Radnici odjeljenja
Funkcija Ime i Prezime Kancelarija Telefon E-pošta
Šef Odsjeka za računovodstvo Petar Erceg 12a 051/334-233 petar.erceg@laktasi.net
Stručni saradnik-knjigovođa opštinske uprave Opštine Sladojka Kovač 12 051/334-231 sladojka.kovac@laktasi.net
Stručni saradnik-knjigovođa u sistemu trezora i stalnih sredstava Nada Basurić 12 051/334-231 nada.basuric@laktasi.net

                                                                         

 Darko Stanković, šef Odsjeka za praćenje prihoda

 

Biografija

Darko Stanković je rođen 1983. godine u Banjoj Luci. Po zanimanju je magistar poslovne ekonomije. U Opštinskoj upravi opštine Laktaši je zaposlen od 2007. godine, gdje je radio na poslovima samostalnog stručnog saradnika za budžet i samostalnog stručnog saradnika za praćenje kapitalnih ulaganja i naplatu potraživanja. Od 2018. godine obavlja funkciju šefa Odsjeka za praćenje prihoda. Oženjen je i otac troje djece.

 

 

 

                                                                                              Djelokrug poslova                                                                                                                         

  • – organizuje rad Odsjeka za praćenje prihoda;
  • – priprema prijedloge odluka, uputstava, pravilnika i drugih akata koji se odnose na primjenu zakonskih i ostalih propisa iz oblasti prihoda;  
  • – izrađuje potrebne izvještaje i analize o prometu, stanju i stepenu naplate prihoda, potraživanja po dužnicima i periodima, te predlaže  mjere u slučaju otežane naplate;
  • – učestvuje u projekciji prihoda kod izrade budžeta opštine, te izradi stručnih analiza, informacija i izvještaja za potrebe Odjeljenja za finansije;
  • – učestvuje u izradi planova, programa rada i izvještaja o radu Odsjeka;
  • – daje uputstva za popis potraživanja i učestvuje u usaglašavanju knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, te izradi prijedloga za ispravku i otpis potraživanja;
  • – sarađuje i koordinira sa nadležnim licima iz odjeljenja i odsjeka opštinske uprave;
  • – odgovoran je za primjenu internih kontrolnih postupaka i procedura u okviru rada Odsjeka,

  

Radnici odjeljenja

 

Funkcija

Ime i prezime Kancelarija Telefon

E-pošta

šef Odsjeka za praćenje prihoda

  Darko Stanković 12 051/334-232 darko.stankovic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za poslove evidencije i analize potraživanja

Mirjana Vujić

12

051/334-232

Darko Đurić, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje

 

Biografija

Darko Đurić je rođen 1979. godine u Bosanskoj Gradišci. Diplomirao je na Arhitektonskom odsjeku Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjoj Luci. U periodu 2008-2012. godine, radio je u preduzeću za inženjering „JM design“ Gradiška, a od 2012. godine je zaposlen u Odjeljenju za prostorno uređenje, prvo kao samostalni stručni saradnik za prostorno uređenje i urbanizam, a od 2015. godine rukovodi ovim odjeljenjem. Oženjen je i otac dvoje djece.

 

 

 

Djelokrug poslova

– Izvršava i sprovodi zakone i druge propise i obezbjeđuje vršenje poslova čije je izvršenje povjereno opštini koji se odnosi na: pripremu i izradu prostorno-planske dokumentacije, razvojne planove, izdavanje lokacijskih uslova, odobrenja za građenje, odobrenja za upotrebu, rješenja o uklanjanju objekata i ekološke dozvole
– Izvršava i sprovodi propise Skupoštine opštine i načelnika opštine
– Priprema analitičko-informativne i druge materijale iz svog djelokruga
– Prati stanje uređenja prostora i naselja, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitnja u tim oblastima
– Vrši upravne, stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za oblast iz svog djelokruga

Radnici odjeljenja
Funkcija Ime i Prezime Kancelarija Telefon E-pošta
Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Darko Đurić 47 051/334-251 darko.djuric@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine Mladen Lunić 48 051/334-252 mladen.lunic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za pravne poslove u oblasti urbanizma i građenja Zorica Bojanić 34 051/334-235 zorica.lukac@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za pravne poslove u oblasti građenja
Samostalni stručni saradnik za prostorno uređenje i urbanizam Željka Zubić 49 051/334-254 zeljka.zubic@lakasi.net
Viši stručni saradnik za pravne poslove u oblasti urbanizma i građenja Goran Sikimić 33 051/334-234 goran.sikimic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za građevinske poslove Jasna Kalinić 49 051/334-253
Viši stručni saradnik za građevinske poslove Stana Marić 49 051/334-254 stana.maric@laktasi.net
Stručni saradnik za urbanističko-građevinske poslove Biljana Grahovac 49 051/334-253 biljana.grahovac@laktasi.net
Stručni saradnik za urbanističko-građevinske poslove Miroslav Protić 49 051/334-253 miroslav.protic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za dokumentaciju, poslove implementacije jedinstvenog informacionog sistema o prostoru (GIS), i obradu i unos podataka u GIS bazu podataka Divna Škobić 48 051/334-252 divna.skobic@laktasi.net

Darko Adžaip, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti

 

Biografija

Darko Adžaip je rođen 1978. godine u Travniku. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Radno iskustvo je stekao radeći u privredi: „Mobile“ Banja Luka, „Tropic Nekretnine d.o.o. i „Tempo Gradnja“ Banja Luka, čiji je bio direktor. Od 2013. do 2014. godine je bio član Nadzornog odbora JKP „Budućnost“ Laktaši. Od 2014. godine je zaposlen u Opštinskoj upravi opštine Laktaši, gdje je do 2017. godine radio kao šef Kabineta načelnika, a trenutno obavlja funkciju načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti. Oženjen je i otac dvoje djece.

 

 

Djelokrug poslova

– Vrši stručne, upravne, administrativne i druge poslove iz oblasti privrede i društvenih djelatnosti (ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, turizma, statistike, poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, predškolskog i osnovnog obrazovanja, zdravstva, kulture, fizičke kulture i sporta, socijalne i humanitarne djelatnosti, nevladin sektor i omladinu)
– Pregleda i daje mišljenja o statutima i drugim opštim aktima ustanova čiji je osnivač Opština, izrađuje nacrte odluka i drugih akata koje donose Skupština opštine i načelnik opštine iz svog djelokruga
– Vrši stručne i druge poslove koje mu se stave u nadležnost.

 

Radnici odjeljenja
Funkcija Ime i Prezime Kancelarija Telefon E-pošta
Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Darko Adžaip 35 051/334-236 darko.adzaip@laktasi.net
Šef Odsjeka za privredu i poljoprivredu Aleksandar Jerković 36 051/334-237 aleksandar.jerkovic@laktasi.net
Stručni savjetnik za poljoprivredu Želimir Mirjanić 39a 051/334-256 zelimir.mirjanic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za poljoprivredu i vodoprivredu Slavko Knežić 39 051/334-241 slavko.knezic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove u privredi Tijana Lukajić 37 051/334-238 tijana.lukajic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo Vesna Mirjanić 37 051/334-238 vesna.mirjanic@laktasi.net
Viši stručni saradnik za stočarstvo Milica Cvijić 39 051/334-241 milica.cvijic@laktasi.net
Šef Odsjeka za društvene djelatnosti Sanela Ratković 38a 051/334-240 sanela.ratkovic@laktasi.net
Viši stručni saradnik za omladinu i nevladin sektor Goran Seksen 38 051/334-239 goran.seksen@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti i statistiku Milan Gvozderac 38 051/334-239 milan.gvozderac@laktasi.net

Aleksandar Jerković, šef Odsjeka za privredu i poljoprivredu

 

Biografija

Aleksandar Jerković je rođen 1973. godine u Banjoj Luci. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. U Opštinskoj upravi opštine Laktaši, gdje je zaposlen od 2007. godine, obavljao je poslove iz oblasti privrede, poljoprivrede i društvenih djelatnosti, a u periodu 2015-2017. godine, bio je načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti. Učestvovao je u izradi najznačajnijih strateških dokumenata Opštine Laktaši, u oblasti ruralnog razvoja, kao i drugih oblasti. Od 2017. godine, zaposlen je kao šef Odsjeka za privredu i poljoprivredu, koje je u nadležnosti Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.

 

 

Djelokrug poslova

– Organizuje rad Odsjeka i odgovoran je za zakonitost rada Odsjeka
– Odgovoran je za stručno, blagovremeno, racionalno i efikasno obavljanjen poslova Odsjeka
– Izdaje rješenja i uvjerenja iz djelokruga rada Odsjeka
– Odgovoran je za uspostvljanje i vođenje Registra preduzetnika i registraciju preduzetnika u skladu sa Zakonom i drugim propisima
– Odgovoran je za uspostavljanje i vođenje evidencije iz oblasti privrede, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
– Odgovoran je za realizaciju manifestacija, sajmova i drugih događaja z nadležnosti Odsjeka
– Odgovran je za uspostavljanje saradnje sa privrednim subjektima i poljoprivrednim proizvođačima.

Sanela Ratković, šef Odsjeka za društvene djelatnosti

 

Biografija

Sanela Ratković je rođena 1974. godine u Banjoj Luci. Po zanimanju je diplomirani pravnik. U Opštinskoj upravi opštine Laktaši je zaposlena od 2004. godine, gdje je obavljala funkciju samostalnog stručnog saradnika za omladinu i nevladin sektor. Bila je koordinator za praksu „Participacija mladih u radu lokalne samouprve“, za koju je Opština Laktaši dobila prvu nagradu na konkursu za izbor najboljih praksi lokalne uprave u BiH. Od 2010. godine obavlja funkciju šefa Odsjeka za društvene djelatnosti, koje je u nadležnosti Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.

 

 

Djelokrug poslova

– Bavi se izradom informacija, analiza, normativnih akata u oblasti društvenih djelatnosti
– Sarađuje sa institucijama na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, međunarodnim organizacijama, organizacija civilnog društva i ustanovama na nivou
– Prati rad omladinskih tijela i omladinskih organizacija.

Mr Dragana Kovačević, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove

 

Biografija

Dragana Kovačević je rođena 1976. godine u Sanskom Mostu. Ekonomski fakultet je završila na Univerzitetu u Banjoj Luci, na kojem je 2017. godine stekla zvanje magistra ekonomskih nauka. Od 2001.godine je zaposlena u Opštinskoj upravi opštine Laktaši, a od 2003. godine je radila kao referent na poslovima javnih nabavki, sve do 2014. godine, kada je imenovana za načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove. Ovlašteni je predavač Agencije za javne nabavke BiH, te je do sada održala veliki broj obuka, u organizaciji: Agencije za državnu upravu Republike Srpske, Agencije za javne nabavke BiH, Agencije za državnu službu BiH, Agencije za državnu službu FBiH, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i drugih. Od strane Ministarstva pravde Republike Srpske, 2010.godine je imenovana za vještaka ekonomske struke. Autor je nekoliko stručnih radova, kao i nekoliko brošura iz oblasti javnih nabavki. Udata je i majka dvoje djece.

 

 

Djelokrug poslova

Poslovi u oblasti organizovanja i nadzora nad uređenjem i obavljanjem komunalnih djelatnosti, te poslovi u vezi sa potrebama korisnika komunalnih usluga (javna rasvjeta, održavanje javnih saobraćajnih površina u naselju, određivanje naziva ulica i kućnih brojeva, održavanje čistoće, zauzimanje javnih površina, održavanje zelenih površina, prekopavanje javnih površina, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica u naselju)
– Provođenje postupaka u prvom stepenu u oblasti stanovanja i komunalnoj oblasti, zakup stanova i garaža u državnoj svojini, poslovi vezani za privatizaciju državnih stanova, poslovnih prostora i garaža
– Izdavanje rješenja o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta i rente, rješenja o utvrđivanju komunalne naknade, rješenja o zakupu javne površine
– Poslovi javnog oglašavanja
– Poslovi saobraćaja i veza
– Poslovi zaštite životne sredine i poslovi koji su u vezi sa energetskom efikasnošću
– Provođenje postupaka javnih nabavki roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, priprema plana javnih nabavki,priprema tenderske dokumentacije, prijem i ocjena ponuda, izbor najpovoljnijeg ponuđača, priprema prijedlog a ugovora i praćenje realizacije ugovora iz nadležnosti odjeljenja
– Priprema materijala koji se predlaž u Skupštini opštine

Radnici odjeljenja
Funkcija Ime i Prezime Kancelarija Telefon E-pošta
Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Dragana Kovačević 46 051/334-250 dragana.kovacevic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za pravne poslove Dragiša Topolović 45 051/334-249 dragisa.topolovic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za saobraćajnu infrastrukturu Renata Vujanović 44 051/334-247 renata.vujanovic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za hidrotehničku infrastrukturu Predrag Milekić 44 051/334-247 predrag.milekic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za pravne poslove Mićo Kljujić 43 051/334-246 mico.kljujic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Miloš Gvero 43 051/334-246 milos.gvero@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za javne nabavke Darija Balaban 42 051/334-257 darija.balaban@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za ekonomske analize i kontrolu finansijskih obaveza Suzana Marčeta 42 051/334-257 suzana.marceta@laktasi.net
Operater na računaru-daktilograf Jasminka Jošić 45 051/334-249 jasminka.josic@laktasi.net

Suzana Smiljanić, načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove

 

Biografija

Suzana Smiljanić je rođena 1969. godine. Tehnološki fakultet je završila u Banjoj Luci, gdje je stekla zvanje diplomiranog inženjera prehrambene tehnologije. U Opštinskoj upravi opštine Laktaši je zaposlena od 1997. godine, gdje je obavljala poslove šefa Odsjeka za poljoprivredu, načelnika Službe za zajedničke poslove, a od 2009. godine je radila u Odjeljenju za inspekcijske poslove, kao inspektor za sanitarnu zaštitu i inspektor za hranu. U periodu 2014-2015. godine je obavljala funkciju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove. Posjeduje veći broj sertifikata iz oblasti sistema upravljanja kvalitetom, kao i iz oblasti bezbjednosti hrane i inspekcijskog nadzora. Udata je i majka jednog djeteta.

 

 

Djelokrug poslova

– Uređuju se opšti uslovi obavljanja djelatnosti (registracija, odobrenje za rad, rješenje, saglasnost, drugo odobrenje nadležnih institucija, predmet poslovanja, sjedište i naziv)
– U okviru svoje nadležnosti inspektori (inspektor za hranu, tržišni inspektor, poljoprivredni inspektor, veterinarski, vodni, saobraćajni, urbanističko-građevinski, ekološki i zdravstveni inspektor), vrše nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na hranu u spoljnotrgovinskom i unutrašnjem nadzoru, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, usluge, zaštitu potrošača, cijene, mjerne jedinice i mjerila, intelektualnu svojinu, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, zdravstvena zaštita životinja, veterinarska djelatnost, veterinarski lijekovi i dodaci, pridržavanje propisa koji se odnose na vode, javne puteve i drumski saobraćaj.

Radnici odjeljenja
Funkcija Ime i Prezime Kancelarija Telefon E-pošta
Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove Suzana Smiljanić 50 051/334-255 suzana.smiljanic@laktasi.net
Tržišni inspektor Nikolina Makić 53 051/334-264 nikolina.makic@laktasi.net
Poljoprivredni inspektor Željko Kovačević 53 051/334-264 zeljko.kovacevic@laktasi.net
Veterinarski inspektor Dobrila Alaša 53 051/334-265 dobrila.alasa@laktasi.net
Veterinarski inspektor Vukosava Vučković 53 051/334-265 vukosava.vuckovic@laktasi.net
Veterinarski inspektor Vladimir Vulin 53 051/334-265 vladimir.vulin@laktasi.net
Saobraćajni inspektor Radomir Gatarić 53 051/334-265 radomir.gataric@laktasi.net
Ekološki inspektor Nikola Koprena 53 051/334-264 nikola.koprena@laktasi.net
Zdravstveni inspektor Bojana Adamović 53 051/334-264 bojana.adamovic@laktasi.net
Vodni inspektor Saša Rogić 53 051/334-264 sasa.rogic@laktasi.net
Urbanističko-građevinski inspektor Daliborka Grafovac Zgonjanin 53 051/334-264 daliborka.grahovac@laktasi.net
Stručni saradnik za administrativne poslove Ljubica Metlar 53 051/334-245 ljubica.metlar@laktasi.net

Danka Ratković, koordinator Jedinice za internu reviziju

 

Biografija

Danka Ratković je rođena 1964. godine u Banjoj Luci. Završila je Ekonomski fakultet u Banjoj Luci, a u toku rada se usavršavala i stekla zvanje ovlaštenog internog revizora. Radila je na poslovima koordinatora za finansijske poslove u Zemljoradničkoj zadruzi u Laktašima, šef za računovodstvene i finansijske poslove u firmama „Grafomark“ i „Grafoinval“ u Laktašima. Takođe, bila je šef filijale u Novoj banjalučkoj banci i „Unicredit Bank“ Banja Luka, a radila je i na poslovima u kreditnoj službi „Unicredit Bank“ Banja Luka. Od 2012. godine radi kao interni revizor u Opštinskoj upravi opštine Laktaši. Udata je i majka jednog djeteta.

 

 

 

Djelokrug poslova

– Priprema operativna uputstva i uputstvo o internoj reviziji, u skladu sa odgovarajućim propisima
– Priprema strateški plan za period od tri godine
– Priprema godišnji plan revizije na osnovu ocjene rizika i usvojenog strateškog plana
– Organizuje i koordiniše aktivnosti interne revizije i nadzire sporovođenje planiranih aktivnosti
– Dostavlja rukovodiocu subjekta godišnji izvještaj
– Sarađuje sa Glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske
– Sarađuje sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju

Radnici odjeljenja
Funkcija Ime i Prezime Kancelarija Telefon E-pošta
Koordinator Jedinice za internu reviziju Danka Ratković 21 051/334-210 danka.ratkovic@laktasi.net

Jelena Majkić, šef Odsjeka za lokalni razvoj i ljudske resurse

 

Biografija

Jelena Majkić je rođena 1987. godine u Banjoj Luci. Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, smijer Računovodstvo i revizija, je završila 2010. godine. Od 2013. godine je zaposlena u Opštinskoj upravi Opštine Laktaši, gdje je obavljala poslove samostalnog stručnog saradnika za upravljanje razvojem i evropske integracije. Učestvovala je u izradi najznačajnijih strateških dokumenata opštine, uspješno je završila niz seminara o Upravljanju projektnim ciklusima, Upravljanju lokalnim integrisanim razvojem i projektima Evropske unije. Od 2018. godine obavlja funkciju šefa Odsjeka za lokalni razvoj i ljudske resurse. Posjeduje Sertifikat o stečenom profesionalno-stručnom zvanju „sertifikovani računovođa“. Govori engleski jezik i poznaje osnove njemačkog jezika. Udata je i majka dvoje djece.

Djelokrug poslova

– Priprema razvojne planove, te izvještaje i analize ostvarenja planova Opštinske uprave
– Organizuje izradu, praćenje i ažuriranje opštinskih strateških dokumenata i akcionih planova
– Koordinira aktivnostima na impementaciji razvojnih dokumenata i akcionih planova i pruža stručnu podršku pri sprovođenju razvojnih projekata
– Operativno upravlja ekonomskim, ekološkim i društvenim razvojem
– Razvija i operativno upravlja preduzetničkom infrastrukturom, priprema promotivne i marketinške materijale i vrši promociju opštine kao povoljnog mjesta za ulaganje, poslovanje i život
– Obezbjeđuje stalni kontakt sa investitorima, te podstiče javno privatni dijalog

Radnici odjeljenja
Funkcija Ime i Prezime Kancelarija Telefon E-pošta
Šef Odsjeka za lokalni razvoj i ljudske resurse Jelena Majkić 32 051/334-213 jelena.majkic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za upravljanje lokalnim razvojem i evropske integracije Goran Vujaković 32 051/334-214 goran.vujakovic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za ekonomski razvoj i investicije Dijana Kodžo 32 051/334-214 dijana.kodzo@laktasi.net

Dragan Đurić, šef Odsjeka za imovinsko-pravne poslove i poslove zastupanja

Biografija

Rođen u Banja Luci 1980. godine. Osnovnu, srednju školu i Pravni fakultet završio je u Banja Luci. Od 2010. godine zaposlen je u Opštini Laktaši, gdje je izvršavao pravne poslove u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove, Stručnoj službi Skupštine opštine i načelnika Opštine Laktaši, Odsjeku za imovinsko-pravne poslove, Kabinetu načelnika Opštine Laktaši, te Odsjeku za imovinsko-pravne poslove i poslove zastupanja. Od oktobra 2018. godine vrši funkciju šefa Odsjeka za imovinsko-pravne poslove i poslove zastupanja.

 

 

Djelokrug poslova

– Vrši stručne, upravne i administratuvne poslove u oblasti imovinskih odnosa Opštine, vrši poslove identifikacije, popisa i procjene opštinske imovine,
– Vrši poslove koji se odnose na kupoprodaju i zamjenu nekretnina, izrađuje nacrte ugovora o kupovini zemljišta za izgradnju infrastrukturnih objekata i pribavlja saglasnosti za zaključene ugovore, vrši poslove koji se odnose na pokretanje postupka eksproprijacije za izgradnju infrastrukturnih objekata
– Vrši poslove zastupanja Opštine u postupcima u kojima Opštinu ne zastupa Pravobranilaštvo RS.

Radnici odjeljenja
Funkcija Ime i Prezime Kancelarija Telefon E-pošta
Šef Odsjeka za imovinsko-pravne poslove i poslove zastupanja Dragan Đurić 41 051/334-244 dragan.djuric@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove Biljana Trkulja 40 051/334-243 biljana.trkulja@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove i upis imovine u javne registre Jelena Milanović Milekić 40 051/334-243 jelena.milanovic@laktasi.net

Goran Mišić, šef Odsjeka za komunalnu policiju

 

Biografija

Goran Mišić je rođen 1959. godine u Banjoj Luci. Završio je Poljoprivredni fakultet, odsjek prehrambene tehnologije, grupa animalni proizvodi. U periodu od 1986-1991. godine, radio kao upravnik Vojne Ekonomije u Jugoslovenskoj Narodnoj Armiji, od 1992. do 2002. godine u Vojsci Republike Srpske na raznim pozicijama. U periodu od 2002 do 2015 godine radio u privredi u privatnim domaćim i međunarodnim kompanijama na pozicijama, tehničkog direktora, rukovodioca Poslovne jedinice, vođe tima za kontrolu kvaliteta. Posjeduje sertifikate HACCP konsultanta i internog auditora za bezbjednost hrane(ISO 22000) i sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015), te trenera za čistiju proizvodnju. Od 2015. do 2017. godine zaposlen u Opštini Laktaši kao načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove, a trenutno obavlja funkciju šefa Odsjeka za komunalnu policiju. Oženjen je i otac dvoje djece.

 

Djelokrug poslova

– Vrši poslove komunalno-policijske kontrole nad primjenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti, utvrđenim posebnim zakonima i propisima Opštine

– Vrši poslove naplate i kontrole parkiranja

– Priprema nacrte odluka i drugih akata, koje donosi Skupština opštine i načelnik opštine, iz svog djelokruga

– Vrši stručne i druge poslove koje joj u skladu sa zakonom povjeri Skupština opštine i načelnik opštine

Radnici odjeljenja
Funkcija Ime i Prezime Kancelarija Telefon E-pošta
Šef Odsjeka za komunalnu policiju Goran Mišić 55 051/334-266 goran.misic@laktasi.net
Stručni saradnik za administrativne poslove Dejan Trivić 51 051/334-245 dejan.trivic@laktasi.net
Komunalni policajac Nikola Račić 52 051/334-266 nikola.racic@laktasi.net
Komunalni policajac Siniša Guska 52 051/334-266 sinisa.guska@laktasi.net
Komunalni policajac Željko Stanivuković 52 051/334-266 zeljko.stanivukovic@laktasi.net
Radnik na kontroli i naplati parkinga Draško Lakić

Stevo Lakić

Ljubiša Perović

Zoran Katić

Jasna Zelenika, šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu

 

Biografija

Jasna Zelenika je rođena 1959. godine u Banjoj Luci, gdje je završila i Pravni fakultet. Tokom karijere radila je u OOUR „Metalac“ u Aleksandrovcu u metalskoj industriji. Od 1984. godine je zaposlena u Opštinskoj upravi opštine Laktaši, gdje je radila na poslovima referenta za boračko-invalidsku zaštitu, prosvjetna inspekcija, inspekcija rada i zaštite na radu, u Opštoj upravi, te u katastru i imovinsko-pravnim poslovima. Danas obavlja funkciju šefa Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu. Udata je i majka dvoje djece.

 

 

 

Djelokrug poslova

– Vrši stručne, upravne i administrativne poslove u pblasti boračko invalidkse zaštite, odnosno poslove koji se odnose na obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova u oblasti zaštite boraca, vojnih invalida odbrambenih ratova, članova porodica poginulih i umrlih boraca i umrlih vojnih invalida, zaštitu civilnih društava rata, uređivanje i održavanje spomenika, spomen obilježja i groblja boraca, poslove koji se odnose na izbjegla i raseljena lica, povratnike i nacionalne manjine, poslove civilne zaštite, vrši stručne i druge poslove koje mu se stave u nadležnost.

Radnici odjeljenja
Funkcija Ime i Prezime Kancelarija Telefon E-pošta
Šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu Jasna Zelenika 2 051/334-201 jasna.zelenika@laktasi.net
Viši stručni saradnik za poslove boračko-invalidske zaštite Divna Kecman 3 051/334-203 divna.kecman@laktasi.net
Viši stručni saradnik za civilnu zaštitu Ivica Dejanović 1 051/334-205 ivica.dejanovic@laktasi.net

Milan Vujaković, šef Odsjeka za zajedničke poslove

 

Biografija

Milan Vujaković je rođen 1960. godine u Banjoj Luci. Po zanimanju je ekonomista. Od 1988. godine je radio u fabrici signalnih uređaja „Čajavec“ u Laktašima, a od 1998. godine u preduzeću „Stojičić Soča“ Laktaši, kao šef računovodstva. Od 2010. godine radi u Opštinskoj upravi opštine Laktaši, kao tržišni inspektor. Trenutno obavlja funkciju šefa Odsjeka za zajedničke poslove. Oženjen je i otac jednog djeteta.

 

 

 

 

Djelokrug poslova

– Vrši stručne, administrativne, tehničke i druge poslove koji se odnose na obezbjeđenje objekata i opreme
– Zaštita od požara i zaštita na radu
– Održavanje objekata i opreme
– Održavanje čistoće
– Osiguranje imovine i lica
– Zagrijavanje objekta
– Ekonomat
– Poslovi na telefonskoj centrali i poslovi u kuhinji

Radnici odjeljenja
Funkcija Ime i Prezime Kancelarija Telefon E-pošta
Šef Odsjeka za zajedničke poslove Milan Vujaković 5 051/334-218 milan.vujakovic@laktasi.net
Viši stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove Srđan Kelečević 4 051/334-260 srdjan.kelecevic@laktasi.net
Radnik na prijavnici Dragana Lakić 051/334-200
Ekonom Milan Šnjegota 8 051/334-208
Ugostiteljski radnik Vukašin Keser 051/334-299
Ugostiteljski radnik – kuvar Vera Dakić 051/334-299
Radnik na održavanju čistoće Zora Lakić
Radosava Bursać
Gordana Štrkić
Snježana Šipka
051/334-443
Vozač – kurir Vladimir Opačić
Stručni saradnik-administrator informacionog sistema Nebojša Bulić 6 051/334-207 nebojsa.bulic@laktasi.net