Dr Boris Spasojević, predsjednik Skupštine opštine Laktaši

 

Biografija

Boris Spasojević je rođen 1964. godine u Banjoj Luci. Poslije završene srednje Tehničke škole, pohađao je i diplomirao na Univerzitetu u Banjoj Luci, na Pedagoškoj akademiji, a na Prirodno-matematičkom fakultetu je stekao zvanje profesora geografije. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, stekao je zvanje magistra. Kroz profesionalni rad stekao je stručne sertifikate, iz oblasti obrazovanja i menadžmenta, koje svakodnevno primjenjuje u profesionalnom radu i sportskoj praksi. U periodu 1991-1997. godine, radio je kao profesor geografije u osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Banjoj Luci, od 1998. do 2006. godine, kao direktor škole „Georgios A. Papandreu“ u Aleksandrovcu, a od 2006. godine obavlja dužnost direktora Ugostiteljske škole u Banjoj Luci, gdje se nalazi i danas. Boris Spasojević je predsjednik Košarkaškog saveza Republike Srpske, potpredsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik Košarkaškog kluba „Igokea“. Govori ruski i engleski jezik. Otac je troje djece.

Saša Panić, potpredsjednik Skupštine opštine

 

Biografija

Saša Panić je rođen 1983. godine u Banjoj Luci. Po zanimanju je diplomirani ekonomista.
Obavljao je funkciju predsjednika Saveza studenata Ekonomskog fakulteta, potpredsjednika Studentskog parlamenta, a bio je i član Senata Univerziteta u Banjoj Luci, ispred studenata društvenih nauka. Učestvovao je u realizaciji nekoliko značajnih projekata, među kojima su izdavanje i distribucija ISIC i EYCA kartica na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Na lokalnim izborima 2012. i 2016. godine izabran je za odbornika, a zatim i za potpredsjednika u Skupštini opštine Laktaši.
Trenutno obavlja funkciju direktora Poslovne zone Banja Luka.

Mr Ranko Radovanović, sekretar Skupštine opštine Laktaši

 

Biografija

Ranko Radovanović je rođen 1962. godine u Banjoj Luci. Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je završio 1989. godine, a magistrirao je 1999. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U periodu 1989-1990. godine je radio u organima Opštinske uprave opštine Laktaši, a od 1990. do 1997. godine u Sudu za prekršaje, prvo kao pripravnik, zatim kao sudija, a na kraju i kao predsjednik suda. Od 1997. godine obavlja dužnost sekretara Skupštine opštine Laktaši i rukovodi Stručnom službom Skupštine opštine. Po osnivanju kabineta načelnika 2010. godine, rukovodio je i kabinetom. Bio je član i predsjednik Opštinske izborne komisije i učestvuje u provođenju lokalnih i opštih izbora u Bosni i Hercegovini od 1989. godine. U skupštinskom sazivu 2010-2014. godine bio je član Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske. Govori engleski jezik. Otac je jednog djeteta.

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA

1. BORIS SPASOJEVIĆ

2. VID JEŽ

3. BOŽIDAR IVANOVIĆ

4. VESNA KELEČEVIĆ

5. DRAGANA VULIN

6. DIVNA KUKIĆ

7. NEMANJA IGNJATIĆ

8. MIRKO GVOZDERAC

9. BILJANA PETKOVIĆ

10. VIŠNJA KAJNER

11. ŽIVKO MILUNOVIĆ

12. BOBAN BOROJEVIĆ

13. ŽIVKO DRAGIČEVIĆ

14. RADIŠA VRHOVAC

15. ŽELJKO MILINKOVIĆ

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1. STAMENKO POPOVIĆ

2. ALEKSANDAR TRNINIĆ

3. BORISLAV KNEŽEVIĆ

4. BRANKA VARDA

DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ

1. SAŠA PANIĆ

2. DRAGAN PETROVIĆ

3. OGNJEN VUČEN

SOCIJALISTIČKA PARTIJA

1. VOJISLAV PROTIĆ

2. ŽANA RAČIĆ

SLOBODNA SRPSKA

1. NEBOJŠA LIČANIN

2. DALIBOR RADETIĆ

NARODNI DEMOKRATSKI POKRET

1. VUKAŠIN VOJINOVIĆ

2. MILKAN VRUĆINIĆ

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA

1. SLOBODAN RADULOVIĆ

U SKUPŠTINI OPŠTINE LAKTAŠI KONSTITUISANI SU SLJEDEĆI KLUBOVI ODBORNIKA:

1. KLUB ODBORNIKA SNSD – PREDSJEDNIK BOBAN BOROJEVIĆ

2. KLUB ODBORNIKA SDS – PREDSJEDNIK STAMENKO POPOVIĆ

3. KLUB ODBORNIKA DNS – PREDSJEDNIK DRAGAN PETROVIĆ

4. Zajednički klub NDP – Narodnog demokratskog pokreta i PDP – Partije demokratskog
progresa – Slobodan Radulović

Radna tijela Skupštine opštine Laktaši

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganja i razmatranja akata, kao i za proučavanje i razmatranje drugih pitanja, osnivaju se stalne i povremene komisije, odbori i savjeti, kao radna tijela Skupštine. Radna tijela imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i određen broj članova. Predsjednik radnog tijela organizuje rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama. Za članove pojedinih radnih tijela, pored odbornika, mogu se birati naučni i stručni radnici iz oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela. Radno tijelo dužno je, kada je to određeno Poslovnikom Skupštine opštine Laktaši, razmotriti svako pitanje iz svog djelokruga koje je na dnevnom redu sjednice i o tome podnijeti Skupštini izvještaj, a pitanje iz svog djelokruga može razmotriti i na osnovu vlastite inicijative i o tome, po potrebi podnijeti Skupštini izvještaj. Radna tijela sarađuju međusobno o pitanjima koja su od zajedničkog interesa i mogu da održavaju zajedničke sjednice.

Komisije

– Komisija za izbor i imenovanje

– Komisija za budžet i finansije

– Komisija za privredu i razvoj

– Komisija za propise i predstavke

– Komisija za nagrade i priznanja

– Komisija za saradnju sa vjerskim zajednicama

– Komisija za boračko-invalidsku zaštitu

– Komisija za mlade

– Komisija za ravnopravnost polova

– Komisija za mjesne zajednice

Odbori

– Odbor za provođenje Etičkog kodeksa Skupštine

– Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju

– Odbor za zdravstvo

Savjeti

– Savjet za sport

– Savjet za školstvo i kulturu

– Savjet za komunalna pitanja

 

Komisija za izbor i imenovanje

– utvrđuje prijedlog za izbor, imenovanje i razrješenje funkcionera koje bira ili imenuje Skupština,
– utvrđuje prijedlog za sastav radnih tijela Skupštine,
– utvrđuje prijedlog za imenovanje vršioca dužnosti sekretara,
– razmatra prijedloge za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova čiji je osnivač Opština i daje mišljenje Skupštini,
– razmatra prijedloge za imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Opština i daje mišljenje Skupštini,
– utvrđuje prijedlog odluke o odborničkom dodatku i naknadama za rad radnih tijela Skupštine,
– utvrđuje prijedlog odluke o platama i drugim pravima funkcionera Opštine,
– utvrđuje prijedlog odluke o utvrđivanju Liste stručnjaka za imenovanje konkursnih komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu opštine Laktaši,
– utvrđuje prijedlog odluke o sadržaju, obliku odborničke legitimacije i načinu vođenja evidencije o izdatim odborničkim legitimacijama i
– sarađuje sa odgovarajućim političkim strankama, organima, organizacijama i ustanovama u rješavanju kadrovske politike u okviru svoje nadležnosti i
– razmatra i druga pitanja koja su utvrđena zakonom i Poslovnikom Skupštine opštine.

Članovi Komisije za izbor i imenovanje su:

1. Dr Nemanja Ignjatić, predsjednik,

2. Stamenko Popović, zamjenik predsjednika,

3. Biljana Petković, član,

4. Višnja Kajner, član i

5. Saša Panić, član.

 

Komisija za budžet i finansije

– prati izradu i razmatra nacrt i prijedlog budžeta Opštine i izvještaje o izvršenju budžeta Opštine i obavezna je da podnese svoje mišljenje o budžetskom prijedlogu i izvještaju o izvršenju budžeta,
– razmatra i druge finansijske dokumente koje donosi Skupština i o njima daje svoje mišljenje,
– prati ostvarivanje prihoda i rashoda Opštine, sprovođenje utvrđene politike, izvršavanje zakona, drugih propisa i akata Skupštine u ovoj oblasti,
– razmatra pitanja korištenja budžetskih sredstava od budžetskih korisnika,
– predlaže Skupštini donošenje mjera za racionalnije i efikasnije korištenje budžetskih sredstava, i za ostvarivanje utvrđene politike u oblasti prihoda i rashoda Opštine,
– obavlja i druge poslove iz ove oblasti u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine.

Članovi Komisije za budžet i finansije su:

1. Boris Spasojević, predsjednik,

2. Kristina Kopanja, zamjenik predsjednika,

3. Snježana Kelečević, član,

4. Vesna Kelečević, član i

5. Andrej Radivojša, član.

 

Komisija za privredu i razvoj

– razmatra aktuelna pitanja, prati i analizira stanje i problematiku iz oblasti privrede i strateškog razvoja Opštine,
– razmatra organizaciju i poslovanje drugih oblika organizovanja javnih službi utvrđenih zakonom u oblasti privrede, čiji je osnivač Opština i predlaže mjere za njihovo efikasnije funkcionisanje,
– razmatra izvještaje, prijedloge planova i programa iz oblasti poljoprivrede, stočarstva i šumarstva i dostavlja mišljenje Skupštini o tim prijedlozima,
– razmatra izvještaje, prijedloge planova i programa iz oblasti privatnog preduzetništva, u cilju unapređenja i razvoja malih i srednjih preduzeća i drugih oblika privatnog preduzetništva i dostavlja mišljenje Skupštini o tim prijedlozima,
– razmatra projekte iz oblasti privrede, definisane Strategijom razvoja i prati njihovo sprovođenje, te predlaže mjere i aktivnosti kojima se podstiče ekonomski razvoj Opštine,
– obavlja i druge poslove iz ove oblasti u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine.

Članovi Komisije za privredu i razvoj su:

1. Nebojša Ličanin, predsjednik,

2. Živko Sukur, zamjenik predsjednika,

3. Živko Milunović, član,

4. Goran Iliktarević, član i

5. Vladimir Đurđević, član.

 

Komisija za propise i predstavke

– razmatra nacrt i prijedlog Statuta i Poslovnika, nacrte i prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Skupština, u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom, zakonom i Statutom,
– razmatra prijedloge za davanje autentičnih tumačenja odluka i drugih akata Skupštine, i utvrđuje prijedlog autentičnog tumačenja,
– razmatra opšta akta drugih organa i organizacija koje potvrđuje ili na koje daje saglasnost Skupština i o tome daje mišljenje i prijedloge Skupštini,
– utvrđuje prečišćene tekstove odluka i drugih opštih akata,
– razmatra inicijative za donošenje opštih akata Skupštine,
– razmatra predstavke i pritužbe, koje se odnose na prava i dužnosti Opštine, koje građani ili pravna lica podnose Skupštini i o tome obavještava podnosioca,
– ispituje, posredstvom nadležnih službi Opštinske uprave, osnovanost predstavki i pritužbi, predlaže nadležnim službama, preduzimanje odgovarajućih mjera, te o tome obavještava podnosioce predstavki i pritužbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine.

Članovi Komisije za propise i predstavke su:

1. Ognjen Vučen, predsjednik,

2. Željko Milinković, zamjenik predsjednika,

3. Bojana Vokić, član,

4. Duško Gostović, član i

5. Goran Đukić, član.

 

Komisija za nagrade i priznanja

– predlaže Skupštini donošenje odluka o ustanovljenju nagrada i priznanja Opštine koja se dodjeljuju za radove i djela koja zaslužuju opšte priznanje i isticanje,
– utvrđuje kriterijume i postupak za dodjelu nagrada i priznanja i brine se o njihovom provođenju,
– brine se da likovno ili drugo umjetničko rješenje nagrade predstavlja istorijske i kulturne vrijednosti Opštine,
– predlaže obezbjeđenje budžetskih i drugih sredstava za novčani iznos nagrade ili priznanja,
– priprema i utvrđuje prijedlog odluke za dodjelu nagrada i priznanja,
– razmatra i druga pitanja koja su utvrđena zakonom i poslovnikom Skupštine opštine.

Članovi Komisije za nagrade i priznanja su:

1. Vid Jež, predsjednik,

2. Divna Kukić, član i

3. Vojo Dubočanin, član.

 

Komisija za saradnju sa vjerskim zajednicama

– prati provođenje zakona i drugih propisa koji se odnose na vjerske zajednice i daje Skupštini i drugim organima u Opštini mišljenja i prijedloge o pojedinim pitanjima iz odnosa organa lokalne samouprave i vjerskih zajednica,
– radi na ostvarivanju saradnje sa vjerskim zajednicama koje djeluju na području Opštine,
– razmatra pitanja i informacije o vjerskoj toleranciji i netoleranciji i o tome podnosi izvještaj Skupštini,
– zalaže se za ostvarivanje vjerske i nacionalne tolerancije na području Opštine,
– obavlja i druge poslove iz ove oblasti, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine.

Članovi Komisije za saradnju sa vjerskim zajednicama su:

1. Borislav Knežević, predsjednik,

2. Božidar Ivanović, član i

3. Živko Dragičević, član.

 

Komisija za boračko-invalidsku zaštitu

– prati i analizira stanje i probleme u zaštiti boraca i ratnih vojnih invalida, zbrinjavanju i pomoći porodicama poginulih i nestalih boraca, te predlaže Skupštini mjere za njihovo rješavanje,
– ostvaruje saradnju sa opštinskim organizacijama, udruženja boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih i nestalih,
– obavlja i druge poslove koje su po zakonskim i drugim propisima u vezi boračke zaštite stavljeni u nadležnost Opštine.

Članovi Komisije za boračko-invalidsku zaštitu su:

1. Vukašin Vojinović, predsjednik,

2. Gojko Stanojević, zamjenik predsjednika,

3. Željko Milinković, član,

4. Stojko Pandžić, član i

5. Nikola Crnadak, član.

 

Komisija za mlade

– predlaže Skupštini srednjoročni i kratkoročni plan omladinske politike za područje Opštine,
– razmatra prijedlog i daje mišljenje o organizovanju omladinskih manifestacija od interesa za Opštinu,
– prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Skupštini programe i mjere za djelovanje opštinskih organa i službi u ovoj oblasti,
– radi na suzbijanju maloljetničke delikvencije, narkomanije i drugih toksikomanija, inicira pokretanje projekata i realizaciju aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima,
– predlaže programe kreativnog angažovanja i usavršavanja mladih u oblasti kulture, sporta i drugih aktivnosti,
– ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih, bez obzira da li ove organizacije djeluju na profesionalnoj ili volonterskoj osnovi,
– obavlja i druge poslove iz ove oblasti na osnovu akata Skupštine.

Članovi Komisije za mlade su:

1. Vid Jež, predsjednik,

2. Nikola Babić, član,

3. Aleksandar Trninić, član,

4. Aleksandra Vrančić, član i

5. Bojana Milanović, član.

 

Komisija za ravnopravnost polova

– prati primjenu principa ravnopravnosti polova u upravljanju i odlučivanju,
– razmatra nacrte i prijedloge odluka koje donosi Skupština sa aspekta ravnopravnosti polova,
– inicira da se u nadležnim organima i institucijama sačine programi i planovi poboljšanja polne zastupljenosti u organima vlasti na svim nivoima,
– posredstvom medija utiče na razvijanje svijesti kod građana o ravnopravnosti polova,
– posredstvom nadležnih organa utiče na eliminaciju i sprečavanje svih oblika nasilja u javnoj sferi života, kao i na sprečavanje direktne i indirektne diskriminacije zasnovane na polu,
– ostvaruje saradnju sa udruženjima građana iz ove oblasti i “Gender centrom Republike Srpske“ (Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske),
– obavlja i druge polove iz ove oblasti u skladu sa zakonom i aktima Opštine.

Članovi Komisije za ravnopravnost poslova su:

1. Višnja Kajner, predsjednik,

2. Suzana Balać, zamjenik predsjednika,

3. Danica Bartolić, član,

4. Sanela Ratković, član i

5. Milan Novković, član.

 

Komisija za mjesne zajednice

– razmatra inicijative za osnivanje, ukidanje i spajanje mjesnih zajednica i procjenjuje njihovu opravdanost,
– razmatra prijedlog odluke o osnivanju mjesne zajednice, odnosno prijedlog odluke o neprihvatanju inicijative za osnivanje mjesne zajednice,
– analizira rad organa mjesnih zajednica i predlaže mjere za unapređivanje njihovog rada,
– predlaže mjere kojima se podstiče međusobna saradnja, povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih zajednica na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa,
– razmatra prijedloge, primjedbe i inicijative upućene opštinskim organima u vezi sa radom mjesnih zajednica i o tome izvještava Skupštinu,
– izvještava Skupštinu o učešću odbornika u radu organa mjesne zajednice u kojoj odbornik ima prebivalište,
– vrši nadzor nad radom savjeta mjesnih zajednica, te razmatra izvještaje i informacije o radu savjeta, ukazuje na probleme i način rješavanja određenih pitanja koja se pojavljuju u radu savjeta, podnosi izvještaje i predlaže Skupštini preduzimanje odgovarajućih mjera u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom,
– obavlja i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima Skupštine.

Članovi Komisije za mjesne zajednice su:

1. Radiša Vrhovac, predsjednik,

2. Jovo Đurić, zamjenik predsjednika,

3. Momčilo Dobrijević, član,

4. Srđan Blagojević, član i

5. Nedeljko Budiša, član.

 

Odbor za provođenje Etičkog kodeksa Skupštine

– prati i analizira primjenu Kodeksa ponašanja odbornika u Skupštini opštine Laktaši (u daljem tekstu: Kodeksa),
– prati rad odbornika Skupštine i ukazuje na pojave kršenja Kodeksa,
– razmatra prijave od odbornika i građana o kršenju Kodeksa i vodi postupak na osnovu tih prijava,
– predlaže Skupštini mjere za odbornike, za koje se utvrdi da je izvršena povreda Kodeksa,
– obavještava javnost o svom radu,
– predlaže izmjene i dopune Kodeksa,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Kodeksom i aktima Skupštine.

Članovi Odbora za provođenje Etičkog kodeksa Skupštine su:

1. Boban Borojević, predsjednik,

2. Miroslav Kudra, zamjenik predsjednika,

3. Vojinka Mitrović, član,

4. Aleksandra Mikača, član i

5. Kristina Kopanja, član.

 

Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju

– radi na razvijanju ekonomske, naučne, kulturne i druge saradnje Opštine sa drugim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i u inostranstvu, i uspostavlja saradnju sa odgovarajućim organima,
– koordinira rad svih opštinskih institucija u ostvarivanju međunarodne i regionalne saradnje,
– razmatra izvještaje organa Opštine o ostvarenoj saradnji sa drugim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i u inostranstvu,
– daje mišljenje Skupštini o zaključivanju ugovora o ekonomskoj i drugim oblicima saradnje,
– obavlja i druge poslove na razvijanju regionalne i međunarodne saradnje.

Članovi Odbora za regionalnu i međunarodnu saradnju su:

1. Vojislav Protić, predsjednik,

2. Duško Savanović, zamjenik predsjednika,

3. Dragan Kelečević, član,

4. Mirko Gvozderac, član i

5. Helena Krnetić, član.

 

Odbor za zdravstvo

– razmatra izvještaje, informacije i programe iz oblasti zdravstvene zaštite stanovništva u Opštini,
– prati zdravstveno stanje stanovništva na području Opštine i predlaže Skupštini preduzimanje mjera za njihovo poboljšanje,
– prati stanje u području primarne zdravstvene zaštite i pružanju zdravstvenih usluga,
– razmatra organizaciju i funkcionisanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Opština i predlaže mjere za njihovo efikasnije funkcionisanje,
– daje mišljenje Skupštini o projektima iz oblasti zdravstva koji se finansiraju iz budžeta Opštine,
– razmatra druga pitanja i izvršava poslove iz oblasti zdravstvene zaštite stanovništva, u skladu sa zakonom i drugim propisima i aktima Skupštine.

Članovi Odbora za zdravstvo su:

1. Nemanja Ignjatić, predsjednik,

2. Dragan Mihajlović, zamjenik predsjednika,

3. Božidar Ivanović, član,

4. Saša Panić, član i

5. Violeta Stojčić, član.

 

Savjet za sport

– razmatra prijedloge i daje mišljenje Skupštini o načinu finansiranja sporta i fizičke kulture,
– razmatra prijedloge i daje mišljenja Skupštini o organizaciji sporta na nivou Opštine, kao i korištenju sportskih objekata i terena,
– razmatra prijedloge i daje mišljenja o održavanju sportskih manifestacija od značaja za Opštinu, Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, koje se finansiraju iz budžeta Opštine,
– razmatra prijedloge i daje mišljenja o dodjeli finansijskih sredstava predviđenih budžetom Opštine, za sportske kolektive i pojedince,
– uspostavlja sportsku saradnju sa drugim opštinama u Republici Srpskoj i šire,
– uspostavlja saradnju sa sportskim organizacijama, ustanovama i institucijama iz oblasti sporta i fizičke kulture,
– provodi aktivnosti i vrši izbor najistaknutijih sportskih kolektiva i pojedinaca i dodjelu godišnjih priznanja,
– obavlja i druge poslove iz oblasti sporta i fizičke kulture u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine.

Članovi Savjeta za sport su:

1. Saša Panić, predsjednik,

2. Milovan Vuković, zamjenik predsjednika,

3. Mirko Gvozderac, član,

4. Radiša Vrhovac, član i

5. Vojislav Protić, član.

 

Savjet za školstvo i kulturu

– daje inicijative, razmatra prijedloge i daje mišljenja Skupštini u vezi sa osnivanjem institucija iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i kulture od značaja za Opštinu,
– ostvaruje saradnju sa institucijama i organizacijama u oblasti školstva i kulture u Opštini, Republici Srpskoj i šire,
– daje mišljenje Skupštini o obezbjeđenju uslova za boravak djece u predškolskoj ustanovi i o drugim pitanjima iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja koja su u nadležnosti Opštine,
– razmatra prijedloge i daje mišljenja Skupštini o organizovanju i održavanju manifestacija u oblasti kulture od interesa za Opštinu,
– daje prijedloge i mišljenja Skupštini u vezi sa finansiranjem manifestacija i institucija iz oblasti obrazovanja i kulture iz budžeta Opštine,
– razmatra godišnji kalendar kulturnih manifestacija na području Opštine koje se finansiraju iz budžeta Opštine i Skupštini opštine daje mišljenje o prijedlogu,
– provodi aktivnosti i vrši izbor najistaknutijih kolektiva i pojedinaca u oblasti kulture i dodjeli godišnjih priznanja,
– obavlja i druge poslove iz ove oblasti u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine.

Članovi Savjeta za školstvo i kulturu su:

1. Božidar Ivanović, predsjednik,

2. Jelena Veriš, zamjenik predsjednika,

3. Radoslav Savanović, član,

4. Vladimir Vujatović, član i

5. Slavica Grahovac, član.

 

Savjet za komunalna pitanja

– razmatra nacrte i prijedloge programa i planova u oblasti komunalnih djelatnosti,
– razmatra projekte i daje mišljenja o projektima koji se finansiraju iz budžeta Opštine u oblasti komunalne infrastrukture,
– prati realizaciju usvojenih programa, planova i projekata u oblasti komunalne infrastrukture, koji se finansiraju iz budžeta Opštine,
– obavlja i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima Skupštine.

Članovi Savjeta za komunalna pitanja su:

1. Biljana Petković, predsjednik,

2. Milanka Tešanović, zamjenik predsjednika,

3. Dobrivoje Vujmilović, član,

4. Bojan Rakočević, član i

5. Dragan Petrović, član.

FunkcijaIme i PrezimeKancelarijaTelefonE-pošta
Predsjednik Skupštine opštineBoris Spasojević25051/334-225boris.spasojevic@laktasi.net
Sekretar Skupštine opštineRanko Radovanović25051/334-226ranko.radovanovic@laktasi.net
Samostalni stručni saradnik za normativno-pravne poslove Skupštine opštineSanja Raković23051/334-223sanja.rakovic@laktasi.net
Viši stručni saradnik za administrativne poslove u Stručnoj službi Skupštine opštineAleksandra Petković23051/334-223skupstina@laktasi.net
Stručni saradnik za administrativne poslove Skupštine, predsjednika i sekretara SkupštineMilijana Vuković25051/334-225