Мирослав Бојић, начелник општине Лакташи

 

 

Поздравна ријеч начелника:

Поштовани посјетиоци, драги суграђани!

Част ми је да вас могу поздравити и на званичној интернет презентацији општине Лакташи.

Наша општина је препознатљива као мјесто које фаворизује приватну иницијативу и све врсте малих и средњих предузећа, а циљ нам је да, сталаним и ефикасаним дијалогом са приватним сектором, побољшамо локално пословно окружење.

У наредном периоду, наш приоритет ће бити подизање нивоа ефикасности општинске управе и јавних предузећа, који ће подстицати и подржавати развој савремене привреде и стварање привлачне пословне климе, како за развој малог и средњег предузетништва, тако и за реализацију великих инвестиционих подухвата.

И поред ограничених буџетских средстава, настојимо да ријешимо приоритетне инфраструктурне проблеме, и да уз помоћ различитих пројеката, стварамо управу која је по мјери грађана и привреде наше општине.

Општина Лакташи је партнерска општина већини међународних организација које дјелују на простору Босне и Херцеговине, а укључени смо и у низ пројеката које ове организације проводе.

Општина Лакташи важи за општину која прати проблеме и потребе младих и зато радо подржавамо и реализујемо пројекате који се тичу запошљавања кроз програме подршке предузетништву и развоју пословних идеја младих, са акцентом на информационим технологијама, производњи здраве хране и туризму.

У протеклом периоду имали смо најлибералнију одлуку о стипендирању ученика и студената у Републици Српској. А пратећи трендове на тржишту рада, увели смо нови модел стипендирања према којем је акценат стављен на кадрове који су потребни за развој привреде наше општине, односно на дефицитарна занимања. Намјера нам је да кроз одређене пројекте и активности покушамо, бар дјелимично, унаприједити стање када је у питању понуда радне снаге у складу са потребама тржишта рада.

Будући да је нужан предуслов за друштвени и привредни раст једне заједнице, достигнути квалитет живота на једном подручју и понуда различитих друштвених догађаја, у наредном периоду, јачаћемо и подршку спорту, унапређењу културе и културних догађања и очувању културно-историјског насљеђа.

Поштовани посјетиоци, драги суграђани, овим путем желим још једном да Вас подсјетим, да смо отворени за све Ваше корисне приједлоге и сугестије како бисмо живот у нашим Лакташима учинили бољим и садржајнијим.

Мирослав Бојић, начелник општине Лакташи

 

Мирослав Бојић је рођен 1983. године, а по занимању је дипломирани инжењер пољопривреде, са вишегодишњим искуством рада у струци. До августа 2020. године обављао је функцију помоћника министра у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а од августа 2020. године обављао је функцију савјетника министра у истоименом министарству. Живи и посвећено ради у Лакташима. Ожењен је и отац двоје дјеце.

– Предлаже Статут општине,

– Предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини општине,

– Израђује и подноси Скупштини општине на усвајање нацрт и приједлог буџета, финансијски извјештај, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта,

– Обавјештава Скупштину општине о свим питањима и надлежностима Општине, њених права и обавеза,

– Спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине општине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,

– Извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Општини,

– Доноси одлуку о оснивању Општинске управе,

– Доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе,

– Предлаже именовање и разрјешење начелника одјељења или службе,

– Предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,

– Реализује сарадњу Општине са другим јединицама локане самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине и њених радних тијела,

– Даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је основач Општина,

– Подноси извјештај Скупштини општине о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,

– Подноси извјештај Скупштини општине своме о раду и раду Општинске управе,

– Покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења општи или појединачни акти Скупштине општине, ако сматра да супротан Уставу и закону,

– Закључује уговоре у име Општине, у складу са актима Скупштине,

– Рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешења нису надлежни републички органи,

– Доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен Статутом,

– Одлучује о сукобу надлежности између Општинске управе и организација које врше послове од интереса за Општину,

– Одлучује о изузећу службеног лица Општинске управе,

– Обавља друге послове утврђене законом и статутом.

Дарко Станковић, замјеник начелника општине Лакташи

 

Биографија:

Дарко Станковић је рођен 1983. године у Бањoj Луци. По занимању је магистар пословне економије. У Општинској управи општине Лакташи је запослен од 2007. године, гдје је радио у Одјељењу за Финансије на пословима самосталног стручног сарадника за буџет у периоду од 2008. до 2011. године, затим је радио као самостални стручни сарадник за праћење капиталних улагања и наплату потраживања у периоду од 2011. до 2018. године. Од 2018. до 2020. године био је шеф Одсјека за праћење прихода, а од 2021. године обавља функцију замјеника начелника општине. Oжењен је и отац троје дјеце.

 

 

Мр Бојана Кондић Панић, савјетница начелника општине Лакташи

 

Биографија:

Бојана Кондић Панић је рођена 1984. године у Бањој Луци. Са завршеним Економским факултетом Универзитета у Бањој Луци, по занимању је магистар економских наука. Успјешно је завршила низ семинара о Управљању пројектним циклусима, Управљању локалним интегрисаним развојем, Индустријско-пословним зонама, ИПА семинарима и пројектима Европске уније. Од 2008. године запослена је у Oпштинској управи општине Лакташи, гдје је радила на пословима самосталног стручног сарадника за омладину и невладин сектор, за статистику, за управљање развојем и европске интеграције, пословима шефа Одсјека за заједничке послове и шефа Кабинета начелника општине. Такође, хонорарно је обављала послове преводиоца и предавача француског језика, те тренера за управљање пројектним циклусом и припрему комуналних предузећа за учешће у пројектима Европске уније. Током предсједавања Француске Европском унијом, учествовала је као представник Босне и Херцеговине у програму „Поглед на Европску унију“, упознавање са функционисањем Европског Парламента и Савјета Европе у Стразбуру. Од 2021. године обавља функцију Савјетника начелника. Говори енглески, француски и њемачки језик. Удата је и мајка троје дјеце.

Дјелокруг послова:

– врши најсложеније стручне и друге послове из дјелокруга рада начелника, даје стручна мишљења и приједлоге начелнику о начину рјешавања одређених питања, односно о приједлозима и захтјевима других органа, организација и институција упућених према начелнику,

– успоставља сарадњу са научним и стручним институцијама, државним и другим органима и организацијама, у циљу рјешавања одређених питања, те координише рад из области међумјесне и међународне сарадње,

– иницира и даје приједлоге за програме и мјере за унапређење стања у области привреде и развој малих и средњих предузећа на територији општине,

– врши координацију процеса разраде пројеката економског развоја из планова имплементације са њиховим носиоцима,

– учествује у раду Савјета за привреду и запошљавање, формираном од стране Начелника општине,

– припрема одговарајуће прегледе, анализе, информације, извјештаје и приједлоге за побољшања у вези са провођењем програма, пројеката и мјера у области економског развоја,

– врши промоцију општине Лакташи и њених потенцијала као повољног мјеста за улагање и пословање према потенцијалним инвеститорима,

– прати одговарајуће екстерне извора финансирања, сарађује са стручним и другим институцијама на локалном, државном и међународном нивоу по питању фондова Европске уније и других међународних донатора,

– у обављању задатака остварује интензивну сарадњу са осталим организационим јединицама Општинске управе и другим органима, међународним и другим организацијама, агенцијама и удружењима која се баве питањима локалног и економског развоја.