Саша Поповић, предсједник Скупштине општине Лакташи

 

Биографија

Саша Поповић je рођен 15.02.1978. године у Бањoj Луци, а живи у Гламочанима. По занимању је мастер инжењер електротехнике. Извршни је директор “Електродистрибуција“ Бања Лука. Од 2018. године до 2020. године био је посланик у Народној скупштини Републике Српске, а од 2021. је преузео функцију предсједника Скупштине општине Лакташи. Ожењен је и отац двоје дјеце.

Милош Гверо, потпредсједник Скупштине општине

 

Биографија

Милош Гверо је рођен 1990. године и по занимању је мастер еколог. У Бањој Луци је завршио гимназију, дипломирао на Природно-математичком факултету 2014. године на Студијском програму екологије и заштите животне средине. На Природно-математичком факултету 2016. године је стекао звање мастер еколога. У периоду 2015-2020. године године, радио је у Општинској управи општине Лакташи на мјесту самосталног стручног сарадника за заштиту животне средине и енергетску ефикасност. Сертификовани је туристички водич за територију Републике Српске, аутор три научна рада из области екологије те добитник многих сертификата и признања из ове области. На локалним изборима 2020. године изабран је за одборника у Скупштини општине Лакташи, а потом и за потпредсједника Скупштине општине Лакташи.

Мр Ранко Радовановић, секретар Скупштине општине Лакташи

 

Биографија

Ранко Радовановић је рођен 1962. године у Бањој Луци. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци је завршио 1989. године, а магистрирао је 1999. године на Правном факултету Универзитета у Београду. У периоду 1989-1990. године је радио у органима Општинске управе општине Лакташи, а од 1990. до 1997. године у Суду за прекршаје, прво као приправник, затим као судија, а на крају и као предсједник суда. Од 1997. године обавља дужност секретара Скупштине општине Лакташи и руководи Стручном службом Скупштине општине. По оснивању кабинета начелника 2010. године, руководио је и кабинетом. Био је члан и предсједник Општинске изборне комисије и учествује у провођењу локалних и општих избора у Босни и Херцеговини од 1989. године. У скупштинском сазиву 2010-2014. године био је члан Одбора за уставна питања Народне скупштине Републике Српске. Говори енглески језик. Oтац je једног дјетета.

Одборници у Скупштини општине Лакташи (2020-2024.)  су:

 • САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД – МИЛОРАД ДОДИК
 1. Саша Поповић,
 2. Милош Гверо,
 3. Бојан Панић,
 4. Срђан Благојевић,
 5. Вишња Кајнер,
 6. Вид Јеж,
 7. Радиша Врховац,
 8. Биљана Петковић,
 9. Мирко Гвоздерац,
 10. Живко Драгичевић,
 11. 11. Дајана Игњатић,
 12. Драгиша Станивуковић и
 13. 13. Божидар Ивановић.
 • СДС – СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
 1. Миодраг Бурдељ,
 2. Свјетлана Благојевић,
 3. Сањин Ћетојевић и
 4. Бранка Варда.
 • СПС – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРПСКЕ – “БУДУЋНОСТ СРПСКЕ’
 1. Александар Трнинић,
 2. Сања Трнинић,
 3. Ружица Радељић и
 4. Маја Радинковић.

        4)  ДНС –  ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ

 1. Саша Панић,
 2. Вукашин Војиновић и
 3. Слободан Томић.

        5) ПДП – ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА

 1. Слободан Радуловић и
 2. Милица Личанин

        6) СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА

 1. Слободан Протић.

 

 

 

Радна тијела Скупштине општине Лакташи

За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, као и за проучавање и разматрање других питања, оснивају се сталне и повремене комисије, одбори и савјети, као радна тијела Скупштине. Радна тијела имају предсједника, замјеника предсједника и одређен број чланова. Предсједник радног тијела организује рад радног тијела, предлаже дневни ред и предсједава сједницама. За чланове појединих радних тијела, поред одборника, могу се бирати научни и стручни радници из области која је у надлежности радног тијела. Радно тијело дужно је, када је то одређено Пословником Скупштине општине Лакташи, размотрити свако питање из свог дјелокруга које је на дневном реду сједнице и о томе поднијети Скупштини извјештај, а питање из свог дјелокруга може размотрити и на основу властите иницијативе и о томе, по потреби поднијети Скупштини извјештај. Радна тијела сарађују међусобно о питањима која су од заједничког интереса и могу да одржавају заједничке сједнице.

Комисије

– Комисија за избор и именовање

– Комисија за буџет и финансије

– Комисија за привреду и развој

– Комисија за прописе и представке

– Комисија за награде и признања

– Комисија за сарадњу са вјерским заједницама

– Комисија за борачко-инвалидску заштиту

– Комисија за младе

– Комисија за равноправност полова

– Комисија за мјесне заједнице

Одбори

– Одбор за провођење Етичког кодекса Скупштине

– Одбор за регионалну и међународну сарадњу

– Одбор за здравство

Савјети

– Савјет за спорт

– Савјет за школство и културу

– Савјет за комунална питања

 

Комисија за избор и именовање

– утврђује приједлог за избор, именовање и разрјешење функционера које бира или именује Скупштина,
– утврђује приједлог за састав радних тијела Скупштине,
– утврђује приједлог за именовање вршиоца дужности секретара,
– разматра приједлоге за избор и именовање директора јавних установа чији је оснивач Општина и даје мишљење Скупштини,
– разматра приједлоге за именовање чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина и даје мишљење Скупштини,
– утврђује приједлог одлуке о одборничком додатку и накнадама за рад радних тијела Скупштине,
– утврђује приједлог одлуке о платама и другим правима функционера Општине,
– утврђује приједлог одлуке о утврђивању Листе стручњака за именовање конкурсних комисија за спровођење поступка за пријем службеника у Општинску управу општине Лакташи,
– утврђује приједлог одлуке о садржају, облику одборничке легитимације и начину вођења евиденције о издатим одборничким легитимацијама и
– сарађује са одговарајућим политичким странкама, органима, организацијама и установама у рјешавању кадровске политике у оквиру своје надлежности и
– разматра и друга питања која су утврђена законом и Пословником Скупштине општине.

Чланови Комисије за избор и именовање су:

 1. Вишња Кајнер, предсједник,
 2. Миодраг Бурдељ, замјеник предсједника,
 3.  Биљана Петковић, члан,
 4. Ружица Радељић, члан и
 5. Мр Вукашин Војиновић, члан.

Комисија за буџет и финансије

– прати израду и разматра нацрт и приједлог буџета Општине и извјештаје о извршењу буџета Општине и обавезна је да поднесе своје мишљење о буџетском приједлогу и извјештају о извршењу буџета,
– разматра и друге финансијске документе које доноси Скупштина и о њима даје своје мишљење,
– прати остваривање прихода и расхода Општине, спровођење утврђене политике, извршавање закона, других прописа и аката Скупштине у овој области,
– разматра питања кориштења буџетских средстава од буџетских корисника,
– предлаже Скупштини доношење мјера за рационалније и ефикасније кориштење буџетских средстава, и за остваривање утврђене политике у области прихода и расхода Општине,
– обавља и друге послове из ове области у складу са одлукама и закључцима Скупштине.

Чланови Комисије за буџет и финансије су:

 1. Саша Поповић, предсједник,
 2. Сњежана Келечевић, замјеник предсједника,
 3. Саша Панић, члан,
 4. Драгана Панчић, члан и
 5. Јелена Јочић,члан.

 

Комисија за привреду и развој

– разматра актуелна питања, прати и анализира стање и проблематику из области привреде и стратешког развоја Општине,
– разматра организацију и пословање других облика организовања јавних служби утврђених законом у области привреде, чији је оснивач Општина и предлаже мјере за њихово ефикасније функционисање,
– разматра извјештаје, приједлоге планова и програма из области пољопривреде, сточарства и шумарства и доставља мишљење Скупштини о тим приједлозима,
– разматра извјештаје, приједлоге планова и програма из области приватног предузетништва, у циљу унапређења и развоја малих и средњих предузећа и других облика приватног предузетништва и доставља мишљење Скупштини о тим приједлозима,
– разматра пројекте из области привреде, дефинисане Стратегијом развоја и прати њихово спровођење, те предлаже мјере и активности којима се подстиче економски развој Општине,
– обавља и друге послове из ове области у складу са одлукама и закључцима Скупштине.

Чланови Комисије за привреду и развој су:

 1. Милош Гверо, предсједник,
 2. Мирела Ковачевић, замјеник предсједника,
 3. Дивна Кукић, члан,
 4. Чедо Тешановић, члан и
 5. Небојша Личанин,члан.

 

Комисија за прописе и представке

– разматра нацрт и приједлог Статута и Пословника, нацрте и приједлоге одлука и других аката које доноси Скупштина, у погледу њихове усклађености са Уставом, законом и Статутом,
– разматра приједлоге за давање аутентичних тумачења одлука и других аката Скупштине, и утврђује приједлог аутентичног тумачења,
– разматра општа акта других органа и организација које потврђује или на које даје сагласност Скупштина и о томе даје мишљење и приједлоге Скупштини,
– утврђује пречишћене текстове одлука и других општих аката,
– разматра иницијативе за доношење општих аката Скупштине,
– разматра представке и притужбе, које се односе на права и дужности Општине, које грађани или правна лица подносе Скупштини и о томе обавјештава подносиоца,
– испитује, посредством надлежних служби Општинске управе, основаност представки и притужби, предлаже надлежним службама, предузимање одговарајућих мјера, те о томе обавјештава подносиоце представки и притужби,
– обавља и друге послове у складу са одлукама и закључцима Скупштине.

Чланови Комисије за прописе и представке су:

 1. Душко Гостовић, предсједник,
 2. Бојана Милановић, замјеник предсједника,
 3. Бојана Вокић, члан,
 4. Горан Ђукић, члан и
 5. Горан Јанковић,члан.

Комисија за награде и признања

– предлаже Скупштини доношење одлука о установљењу награда и признања Општине која се додјељују за радове и дјела која заслужују опште признање и истицање,
– утврђује критеријуме и поступак за додјелу награда и признања и брине се о њиховом провођењу,
– брине се да ликовно или друго умјетничко рјешење награде представља историјске и културне вриједности Општине,
– предлаже обезбјеђење буџетских и других средстава за новчани износ награде или признања,
– припрема и утврђује приједлог одлуке за додјелу награда и признања,
– разматра и друга питања која су утврђена законом и пословником Скупштине општине.

Чланови Комисије за награде и признања су:

 1. Свјетлана Благојевић, предсједник,
 2. Ивона Пејашиновић, члан и
 3. Николина Рудић, члан.

 

Комисија за сарадњу са вјерским заједницама

– прати провођење закона и других прописа који се односе на вјерске заједнице и даје Скупштини и другим органима у Општини мишљења и приједлоге о појединим питањима из односа органа локалне самоуправе и вјерских заједница,
– ради на остваривању сарадње са вјерским заједницама које дјелују на подручју Општине,
– разматра питања и информације о вјерској толеранцији и нетолеранцији и о томе подноси извјештај Скупштини,
– залаже се за остваривање вјерске и националне толеранције на подручју Општине,
– обавља и друге послове из ове области, у складу са одлукама и закључцима Скупштине.

Чланови Комисије за сарадњу са вјерским заједницама су:

 1. Радиша Врховац, предсједник,
 2. Слободан Радуловић, члан и
 3. Бранка Варда, члан.

 

Комисија за борачко-инвалидску заштиту

– прати и анализира стање и проблеме у заштити бораца и ратних војних инвалида, збрињавању и помоћи породицама погинулих и несталих бораца, те предлаже Скупштини мјере за њихово рјешавање,
– остварује сарадњу са општинским организацијама, удружења бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих и несталих,
– обавља и друге послове које су по законским и другим прописима у вези борачке заштите стављени у надлежност Општине.

Чланови Комисије за борачко-инвалидску заштиту су:

 1. Мр Вукашин Војиновић, предсједник,
 2. Стојко Панџић, замјеник предсједника,
 3. Дарко Кукић, члан,
 4. Недељко Петковић, члан и
 5. Јово Ђурић,члан.

 

Комисија за младе

– предлаже Скупштини средњорочни и краткорочни план омладинске политике за подручје Општине,
– разматра приједлог и даје мишљење о организовању омладинских манифестација од интереса за Општину,
– прати стање и појаве у животу и раду младих и предлаже Скупштини програме и мјере за дјеловање општинских органа и служби у овој области,
– ради на сузбијању малољетничке деликвенције, наркоманије и других токсикоманија, иницира покретање пројеката и реализацију активности на превентивном дјеловању међу младима,
– предлаже програме креативног ангажовања и усавршавања младих у области културе, спорта и других активности,
– остварује сарадњу са домаћим и међународним организацијама и институцијама које се баве питањима младих, без обзира да ли ове организације дјелују на професионалној или волонтерској основи,
– обавља и друге послове из ове области на основу аката Скупштине.

Чланови Комисије за младе су:

1. Милош Гверо, предсједник,

2. Милица Личанин, члан,

3. Тамара Бошњак, члан,

4. Стефан Балабан, члан и

5. Бојан Сутара, члан.

 

Комисија за равноправност полова

– прати примјену принципа равноправности полова у управљању и одлучивању,
– разматра нацрте и приједлоге одлука које доноси Скупштина са аспекта равноправности полова,
– иницира да се у надлежним органима и институцијама сачине програми и планови побољшања полне заступљености у органима власти на свим нивоима,
– посредством медија утиче на развијање свијести код грађана о равноправности полова,
– посредством надлежних органа утиче на елиминацију и спречавање свих облика насиља у јавној сфери живота, као и на спречавање директне и индиректне дискриминације засноване на полу,
– остварује сарадњу са удружењима грађана из ове области и “Gender центром Републике Српске“ (Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске),
– обавља и друге полове из ове области у складу са законом и актима Општине.

Чланови Комисије за равноправност послова су:

 1. Дајана Игњатић, предсједник,
 2. Мирко Гвоздерац, замјеник предсједника,
 3. Даница Бартолић, члан,
 4. Сузана Вујмиловић, члан и
 5. Биљана Новковић, члан.

 

Комисија за мјесне заједнице

– разматра иницијативе за оснивање, укидање и спајање мјесних заједница и процјењује њихову оправданост,
– разматра приједлог одлуке о оснивању мјесне заједнице, односно приједлог одлуке о неприхватању иницијативе за оснивање мјесне заједнице,
– анализира рад органа мјесних заједница и предлаже мјере за унапређивање њиховог рада,
– предлаже мјере којима се подстиче међусобна сарадња, повезивање и удруживање средстава мјесних заједница на рјешавању питања од заједничког интереса,
– разматра приједлоге, примједбе и иницијативе упућене општинским органима у вези са радом мјесних заједница и о томе извјештава Скупштину,
– извјештава Скупштину о учешћу одборника у раду органа мјесне заједнице у којој одборник има пребивалиште,
– врши надзор над радом савјета мјесних заједница, те разматра извјештаје и информације о раду савјета, указује на проблеме и начин рјешавања одређених питања која се појављују у раду савјета, подноси извјештаје и предлаже Скупштини предузимање одговарајућих мјера у складу са законом, Статутом и Пословником,
– обавља и друге послове из ове области по одлукама и закључцима Скупштине.

Чланови Комисије за мјесне заједнице су:

 1. Мр Вукашин Војиновић, предсједник,
 2. Драгиша Станивуковић, замјеник предсједника,
 3. Весна Келечевић, члан,
 4. Жељко Радић, члан и
 5. Веселко Стојановић,члан.

 

Одбор за провођење Етичког кодекса Скупштине

– прати и анализира примјену Кодекса понашања одборника у Скупштини општине Лакташи (у даљем тексту: Кодекса),
– прати рад одборника Скупштине и указује на појаве кршења Кодекса,
– разматра пријаве од одборника и грађана о кршењу Кодекса и води поступак на основу тих пријава,
– предлаже Скупштини мјере за одборнике, за које се утврди да је извршена повреда Кодекса,
– обавјештава јавност о свом раду,
– предлаже измјене и допуне Кодекса,
– обавља и друге послове у складу са Кодексом и актима Скупштине.

Чланови Одбора за провођење Етичког кодекса Скупштине су:

 1. Бранка Варда, предсједник,
 2. Жељка Стегић, замјеник предсједника,
 3. Дијана Вујасиновић, члан,
 4. Душко Савановић, члан и
 5. Весна Малешевић,члан.

 

Одбор за регионалну и међународну сарадњу

– ради на развијању економске, научне, културне и друге сарадње Општине са другим општинама и градовима у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине и у иностранству, и успоставља сарадњу са одговарајућим органима,
– координира рад свих општинских институција у остваривању међународне и регионалне сарадње,
– разматра извјештаје органа Општине о оствареној сарадњи са другим општинама и градовима у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине и у иностранству,
– даје мишљење Скупштини о закључивању уговора о економској и другим облицима сарадње,
– обавља и друге послове на развијању регионалне и међународне сарадње.

Чланови Одбора за регионалну и међународну сарадњу су:

 1. Милица Личанин, предсједник,
 2. Јована Нарић, замјеник предсједника,
 3. Горан Вујаковић, члан,
 4. Зоран Добрић, члан и
 5. Војислав Протић, члан.

 

Одбор за здравство

– разматра извјештаје, информације и програме из области здравствене заштите становништва у Општини,
– прати здравствено стање становништва на подручју Општине и предлаже Скупштини предузимање мјера за њихово побољшање,
– прати стање у подручју примарне здравствене заштите и пружању здравствених услуга,
– разматра организацију и функционисање здравствених установа чији је оснивач Општина и предлаже мјере за њихово ефикасније функционисање,
– даје мишљење Скупштини о пројектима из области здравства који се финансирају из буџета Општине,
– разматра друга питања и извршава послове из области здравствене заштите становништва, у складу са законом и другим прописима и актима Скупштине.

Чланови Одбора за здравство су:

 1. Срђан Благојевић, предсједник,
 2. Драгана Брдан, замјеник предсједника,
 3. Бојан Панић, члан,
 4. Божидар Ивановић, члан и
 5. Далибор Ћирић,члан.

 

Савјет за спорт

– разматра приједлоге и даје мишљење Скупштини о начину финансирања спорта и физичке културе,
– разматра приједлоге и даје мишљења Скупштини о организацији спорта на нивоу Општине, као и кориштењу спортских објеката и терена,
– разматра приједлоге и даје мишљења о одржавању спортских манифестација од значаја за Општину, Републику Српску и Босну и Херцеговину, које се финансирају из буџета Општине,
– разматра приједлоге и даје мишљења о додјели финансијских средстава предвиђених буџетом Општине, за спортске колективе и појединце,
– успоставља спортску сарадњу са другим општинама у Републици Српској и шире,
– успоставља сарадњу са спортским организацијама, установама и институцијама из области спорта и физичке културе,
– проводи активности и врши избор најистакнутијих спортских колектива и појединаца и додјелу годишњих признања,
– обавља и друге послове из области спорта и физичке културе у складу са одлукама и закључцима Скупштине.

Чланови Савјета за спорт су:

 1. Живко Драгичевић, предсједник,
 2. Маја Штркић, замјеник предсједника,
 3. Бранкица Кепчија, члан,
 4. Жељко Скендерија, члан и
 5. Слободан Томић,члан.

 

Савјет за школство и културу

– даје иницијативе, разматра приједлоге и даје мишљења Скупштини у вези са оснивањем институција из области предшколског и основног образовања и културе од значаја за Општину,
– остварује сарадњу са институцијама и организацијама у области школства и културе у Општини, Републици Српској и шире,
– даје мишљење Скупштини о обезбјеђењу услова за боравак дјеце у предшколској установи и о другим питањима из области предшколског и основног образовања и васпитања која су у надлежности Општине,
– разматра приједлоге и даје мишљења Скупштини о организовању и одржавању манифестација у области културе од интереса за Општину,
– даје приједлоге и мишљења Скупштини у вези са финансирањем манифестација и институција из области образовања и културе из буџета Општине,
– разматра годишњи календар културних манифестација на подручју Општине које се финансирају из буџета Општине и Скупштини општине даје мишљење о приједлогу,
– проводи активности и врши избор најистакнутијих колектива и појединаца у области културе и додјели годишњих признања,
– обавља и друге послове из ове области у складу са одлукама и закључцима Скупштине.

Чланови Савјета за школство и културу су:

 1. Свјетлана Благојевић, предсједник,
 2. Драгана Ђумић, замјеник предсједника,
 3. Далибор Ђукић, члан,
 4. Јулијана Мартић, члан и
 5. Новислав Тепић, члан.

 

Савјет за комунална питања

– разматра нацрте и приједлоге програма и планова у области комуналних дјелатности,
– разматра пројекте и даје мишљења о пројектима који се финансирају из буџета Општине у области комуналне инфраструктуре,
– прати реализацију усвојених програма, планова и пројеката у области комуналне инфраструктуре, који се финансирају из буџета Општине,
– обавља и друге послове из ове области по одлукама и закључцима Скупштине.

Чланови Савјета за комунална питања су:

 1. Сањин Ћетојевић, предсједник,
 2. Велиша Кркић, замјеник предсједника,
 3. Миливоје Бојић, члан,
 4. Драган Кошпић, члан и
 5. Драган Келечевић,члан.
Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Предсједник Скупштине општине Саша Поповић 25 051/334-225 sasa.popovic@laktasi.net
Секретар Скупштине општине Ранко Радовановић 25 051/334-226 ranko.radovanovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за нормативно-правне послове Скупштине општине Сања Раковић 23 051/334-223 sanja.rakovic@laktasi.net
skupstina@laktasi.net